Tháng Một 25, 2022, 03:54:46 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1] 2   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: NGHI THỨC GIỚI ĐÀN  (Đọc 6525 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2012, 08:48:15 PM »


GIỚI ĐÀN TĂNG


Soạn dịch: H.T  THÍCH THIỆN HÒA

--- o0o ---

NGHI THỨC THỌ QUY GIỚI

----------

   Người muốn cầu thọ QUY GIỚI, trước một tuần phải đến lễ cầu Thầy, Thầy bằng lòng cho rồi, đến ngày, trước giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cho tất cả giới tử vào trương. Đường, đến lễ cầu Tăng truyền giới. Giới tử tác bạch như vầy:

LỜI TÁC BẠCH

( hoặc Điển lễ thay bạch)

   Một vị đứng giữa bạch:

   Nam mô A Di Đà Phật.

   Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, thùy từ lân mẫn, truyền trao Quy Giới cho chúng con được ân triêm công đức.

   (Quỳ đợi trên Thượng tọa bảo): Quý hóa! Quý vị bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Đại đức Tăng truyền trao Quy Giới.

    - Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy quý vị y như pháp lễ chư Hiền Thánh Tăng, chứng minh cho. (Thượng tọa bảo xong, giới tử tiếp bạch):

   - Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

   Điển lễ xướng:

   ● Giới tử khởi thân đảnh lễ chư Giới sư tam bái. ( Văn trên đây viết ra để cho giới tử tự bạch).
   Điển lễ xướng: - Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.
   (Đến rồi xướng rằng): - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.
   (Đứng yên rồi xướng rằng):

   ● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư.
(Xướng 3 lần, lạy 3 lạy).

   - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban…
   - Cầu giới tử tựu ban…
   - Giới tử thứ đệ tấn ban…

   ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

   - Giới tử thoái ban.
   - Cung thỉnh Giới Sư tề nghệ Phật tiền.
   - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.
   - Cung thỉnh Giới Sư niệm hương…

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật đà da.   
                                             (1 lạy).
   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Đạt ma da.   
                                                                                                                           (1 lạy).
● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Tăng già da.     
                                                      (1 lạy).

(Lạy Tam Bảo rồi, Điển lễ thỉnh Giới Sư ngồi).

- Cung thỉnh Giới Sư phân ban an tọa.

- Cầu giới tử tựu ban…

   - Giới tử thứ đệ tấn ban…

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.   
                                               
(1 lạy).

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát.
                                                                                     
(1 lạy).

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang Giáo chủ, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       
 (1 lạy).
   (Giới tử ngồi xếp bằng chấp tay).

TÁN LƯ HƯƠNG

(Giới Sư đồng tán)
   
Lư hương sạ nhiệt v.v…

   Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

                                                                     (3 lần).

   Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

          (3 lần).


KHAI LUẬT KỆ


   Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
   Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
   Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
   Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.
   Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.


            (3 lần).

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) lắng nghe, Phật dạy rằng: Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ, thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ; giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tăm; giới là con đường tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngỏ vào cảnh Niết Bàn, thì phải thọ Tam quy, trì Ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong giây phút quy y Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn.

GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

   Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trong luật Phật dạy: Người Quy y Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Cũng như, muốn chứa dựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch. Còn người khi thọ quy giới, trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh.

   Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì? SÁM nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội nhiều kiếp về trước, cần phải sám.

   HỐI, nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sanh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch, thì phải giữ gìn không cho dính dơ nữa.

   Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị đứng dậy chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo thế ấy, để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh.

   (Bảo giới tử đứng dậy chấp tay chí thành, Giới sư nói trước, giới tử nói theo): Đệ tử chúng con tên là… kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai quan nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật.

   Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.


                                   (Xướng 3 lần, lạy 3 lần).

   Giới sư dùng tịnh thủy làm phép quán đảnh. (Rải nước hoa trên đầu ba vị tượng trưng).

BẢO GIỚI TỬ NGỒI XUỐNG NGHE GIẢNG QUY Y

   Giới sư dạy: Các Thiện nam (hay Thiện nữ) vừa rồi quý vị đã sám hối, thân tâm được thanh tịnh rồi, bây giờ đây mới có thể quy y Tam Bảo được; trước khi quy y, các vị cần phải biết rõ ý nghĩa quy y là gì? Quy y, nói cho đủ là quy y Tam Bảo.

   Chữ QUY là trở về; Y là nương tựa, là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với Chánh pháp, nương tựa Tam Bảo. Người đời nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bầu bạn, thì không hoàn toàn an lành. Nên phải nương tựa với Phật, là một đấng từ bi bình đẳng, như ông cha lành. Nương tựa với Pháp, là một phương pháp giải khổ, như thuốc hay chữa lành bịnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh, mới thật là hoàn toàn an lành.

   (Nếu có thời giờ nhiều, thì giảng rộng ra).
   
Còn Phật, Pháp, Tăng nghĩa là gì? – Chữ Phật, tiếng Phạn là Buddha, Tàu dịch âm là Phật Đà. Nói tắt là Phật, dịch nghĩa là Giác Giả, là một đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, ông cha lành của chúng sanh, vị Đại sư của mười pháp giới, Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những bậc tu hành đã giác ngộ.

   Pháp nghĩa là gì? – Pháp là khuôn phép, chính là những lời của đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu hành, thì sẽ được thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên, trong Kinh nói rằng: “Pháp là mẹ sanh ra chư Phật”.

   (Nếu có thời giờ nhiều, thì giảng rộng ra).

   Tăng nghĩa là gì? Chữ Tăng, nói cho đủ là Tăng già nghĩa là một quần chúng hòa hợp không không chống trái nhau, như nước hòa với sữa. Tăng là những người đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh, thật hành những pháp của Phật dạy và thay Phật diễn nói những pháp giải thoát cho chúng sanh. Tăng là một cái tên chúng đệ tử của Phật, từ bốn vị Tỳ Kheo trở lên mới gọi là Tăng được.


TRUYỀN TAM QUY


   Quý vị đã nghe và hiểu sơ lược nghĩa quy y Tam Bảo rồi, bây giờ đến giờ quan trọng là giờ phút QUY Y. Vậy quý vị nên quỳ thẳng chấp tay hướng về Tam Bảo, một lòng thành kính, lóng lòng nghe cho kỹ, tôi nói sao thì quý vị nói theo vậy, để lãnh thọ QUY Y.

   (Trao Tam quy, Giới sư nói trước, giới tử nói theo sau).

   Đệ tử chúng con tên là… xin suốt đời QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG.

                                         (Nói 3 lần, xá 3 xá).
   
(Trao tam kết, Giới sư nói trước, giới tử nói theo sau).

   Đệ tử chúng con suốt đời QUY Y PHẬT rồi, QUY Y PHÁP rồi, QUY Y TĂNG rồi.

   Quy y Phật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục.
   Quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào Ngạ quỉ.
   Quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào Bàng sanh.

                                         (Nói 3 lần, xá 3 xá).
(Quy y rồi bảo giới tử đứng dậy).

GIỚI SƯ XƯỚNG:
   
● Chí tâm đảnh lễ Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát.

         (Nói 3 lần, lạy 3 lần).

   (Bảo giới tử ngồi xếp bằng, rồi dạy rằng):

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) !

Các vị đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y Thiên thần và Quỉ vật. Vì sao? Vì Thiên thần và Quỉ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là Thánh nhân xuất thế gian.

   Quý vị đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng, chứ không quy y theo kinh điển ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Vì kinh điển ngoại đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát.

   Quý vị đã quy y Tăng rồi, thà bỏ thân mạng, chứ suốt đời không quy y đồ chúng ngoại đạo. Vì sao? Vì đồ chúng ngoại đạo không phải là người giải thoát chứng quả Tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm.

   Quý vị đã quy y mười phương Phật, Pháp, Tăng rồi, thì từ đây về sau Tăng ở xứ nào, chùa nào, hay nước nào, cũng đều kính quý, không phải chỉ kính quý Tăng chùa mình cầu quy y mà thôi, như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chơn chánh.


   Đến đây pháp thọ Tam quy đã xong, vì hoàn cảnh đặc biệt  của tuổi trẻ, nên chia ra có hạn định:

   Từ 10 tuổi trở lại chỉ được thọ tam quy, chưa được thọ Ngũ giới. Vậy các cháu từ 10 tuổi trở xuống xin ngồi im lặng.
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, SCC, Yahoo, mavuong, tuanlong
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2012, 09:01:34 PM »NGHI THỨC THỌ NGŨ GIỚI

----------

   (Nếu không thọ Ngũ giới, thì kiết toát hồi hướng).

   (Bảo giới tử ngồi xuống Giới sư dạy):
   
   Các vị đã thọ Tam quy rồi, nên bước lên một bực nữa là thọ Ngũ giới, vậy trước khi thọ Ngũ giới cần phải biết rõ Ngũ giới là gì?

   - Ngũ giới là năm điều răn cấm:

1.   Không được giết hại chúng sanh.
2.   Không được trộm cắp.
3.   Không được tà dâm.
4.   Không được nói dối.
5.   Không được uống rượu.
Phật chế ra năm điều ngăn cấm này, để cho người tại gia thọ trì tu tập. Nếu ai giữ tròn nhân cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.

Tôi xin nói ý nghĩa của năm giới:


1.- GIỚI THỨ NHẤT, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI CHÚNG SANH.


   Chúng sanh đây, là hữu tình chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh có tánh biết. tuy chỗ tạo nghiệp thọ thân bề ngoài có khác nhau, nhưng cái tánh biết đối với người không khác. Nó cũng biết tham sống, sợ chết, biết khổ, biết thương, biết ghét như chúng ta.

   Người tham sống, vật cũng tham sống, người sợ chết, vật cũng sợ chết. Vậy, Phật tử không được giết chết người, hay tất cả con vật gì có mạng sống. Vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con vịt, con muỗi, con kiến, con vi trùng, đều không được giết hại.

   Ta không giết hại chúng sanh trái lại còn mua các con vật như: chim, cá v.v… phóng sanh, thì hiện đời này sẽ được tăng kỷ, đời sau sanh làm người sẽ được trường thọ. Trái lại người ưa sát hại chúng sanh, thì hiện đời sẽ bị giảm kỷ, mà qua đời sau phải bị quả báo thương đau và chết yểu.

2.- GIỚI THỨ HAI, KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP.

   Trộm cắp là thế nào? – Là tất cả những vật quý báu, như vàng, bạc, ngọc, ngà cho đến vật nhỏ nhặt, như cây kim, trái ớt, đã thuộc quyền sở hữu của người, tức là vật có chủ trông coi, người ta không cho, mà mình lén lấy, hoặc cậy thế, ủy quyền mà lấy, lường thăng, tráo đấu, đi làm việc trễ giờ đều thuộc về tội trậm cắp cả.

   Trộm cắp có những điều hại gì? – Hiện tại bị người tìm bắt, trói buộc, tra tấn kìm kẹp, hành phạt khổ sở, cha mẹ buồn khổ, xã hội khinh thường, bậu bạn lánh xa, mất sự tin cậy nhau. Sau khi chết, trở lại làm người bị bần cùng, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Hoặc có khi làm được của, rồi bị cướp giựt, nhà cháy, nước trôi, rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ; hoặc làm tôi tớ trâu bò để đền trả nợ trước.

   Không trộm cắp có lợi ích gì? – Không trộm cắp mà còn bố thí, thì đời này đời sau hưởng phúc giàu có, an vui sung sướng, con cháu nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà, cha mẹ mà được giàu sanh, vinh hiển. Song nhờ sự phát tâm bố thí, mà tiêu trừ lòng tham lam, trộm cắp.

   Bởi có sự ích lợi như thế, nên Phật tử cần phải giữ cho thanh tịnh.

3.- GIỚI THỨ BA, KHÔNG ĐƯỢC TÀ DÂM.

   Phật dạy: Người Phật tử còn tại gia giữ năm giới, duy cấm tà dâm, là cấm lấy chồng hay vợ không được lén lút làm việc tà bậy.
   
Tham tâm tà bậy có hại gì?

1.   Làm cho chồng hay vợ buồn khổ, ghen tương.
2.   Làm cho mất lòng tin cậy nhau.
3.   Thân mạng gởi trên dao gươm.
4.   Gia đình dần dần suy sụp.
5.   Mắc phải quả báo xấu về sau, là chồng hay vợ sanh lòng lang chạ.

Bởi sự tà dâm (tà bậy) có hại như thế, nếu muốn cho gia đình đầm ấm, vui vẻ, muốn được tin cậy, muốn mạng sống vững yên, muốn cho thành tựu gia nghiệp, muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu đời sau, thì nên đoạn hẳn tà dâm. Không tà dâm được lợi ích như thế,, Phật tử cần phải giữ gìn đừng cho phạm.

4.- GIỚI THỨ TƯ, KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI.

   Nói dối là thế nào? – Là tâm nghĩ, miệng nói trái nhau. Nói dối có bốn cách:

   a) Nói không chân thật. – Nghĩa là lấy phải làm quấy, cho nên thấy mà nói không thấy; lấy quấy làm phải, cho nên việc không thấy mà nói là thấy.

   b) Nói thêu dệt. – Nghĩa là trau sửa lời hoa nguyệt, tiếng hay khéo, xui người buông lung tâm trí, để làm việc tà bậy.

   c) Nói lưỡi đôi chiều. – Nghĩa là đến người này nói chuyện xấu người ia, đến người kia nói chuyện xấu người này, khêu gợi đấu tranh nhau, làm cho ân ái chia lìa.

   d) Ác khẩu. – Nghĩa là nói lời thô ác, mắng nhiếc, sỉ nhục người, làm cho người lửa giận tức bốc lên; cho đến có mặt thì khen, vắng mặt thì chê; ở trước mặt thì cho là phải, sau lưng cho là trái; hoặc nói ra những dở xấu của người, đều thuộc về loại nói dối cả.

Vì nói không thật, nên hiện đời mất lòng tin cậy nhau, không thể lập nên công nghiệp vĩ đại, khi chết, đọa vào ba đường ác chịu khổ.
Không nói dối có lợi ích gì? Không nói dối: Tâm nghĩ, miệng nói hợp nhau, sau khỏi ăn năn, ở đời được mọi người tin cậy, nhiều đời sau, thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. Bởi có sự lợi ích như thế, nên Phật tử lúc nào cũng nói lời chân thật.

5.- GIỚI THỨ NĂM, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU

   Là không được uống những thứ rượu làm say mê người, rượu say dù một giọt nhỏ cũng không nên uống. Tự mình uống, tội còn nhẹ, nếu ép nài đưa người uống, thì phạm tội rất nặng. Thuốc độc uống vào thì chết ngay, song chỉ giết mạng một đời người, nhưng còn ít độc hơn là rượu, vì rượu là thứ làm cho người cuồng tâm, mất giống trí huệ, gây nên đầy tội lỗi, chết đi sống lại nhiều kiếp, nên rượu là món độc hơn là thuốc độc.

   Rượu lại làm nhân sanh ra các tội lỗi: Thuở xưa có một vị cư sĩ phạm giới rượu, say sưa, mà các giới đều phạm cả…
   Uống rượu không phải sát hại, trộm cắp… song trong kinh Phật dạy:......

   Uống rượu say có mười điều tội lỗi:

1.   Tâm tán loạn, của cải rơi mất.
2.   Thân hay sanh tật bệnh.
3.   Tăng trưởng lòng giết hại.
4.   Tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu.
5.   Trí tuệ dần kém.
6.   Phúc đức tiêu mòn.
7.   Sự nghiệp chẳng thành.
8.   Thêm nhiều sự buồn khổ.
9.   Khổ nhục cha mẹ vợ con.
10.   Thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục chịu khổ, đời đời ngu tối.


Không uống rượu có lợi ích gì? – Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa nói trên.
Phật tuy cấm uống các thứ rượu làm say mê người, song cũng có khai cho, khi nào bịnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, thầy thuốc bảo phải cần có rượu dầm thuốc uống, bịnh mới lành, thì được tạm dùng đến khi mạnh mới thôi. Nhưng trước khi uống dùng, cần phải bạch cho chúng Tăng chứng biết.
Vậy người biết giữ năm giới được những sự lợi ích, người không biết giữ năm giới có hại như thế. Tôi đả giảng qua để quý vị hiểu rõ mà lãnh thọ.

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO:

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trước quý vị đã thọ Tam quy, nay tôi sẽ trao giới pháp cho quý vị. Năm giới này sẽ làm cội gốc cho giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, cho đến Vô thượng Bồ Đề. Ví như bốn cấp từng lầu, cần phải xây từng dưới cho chắc, mới xây từng thứ hai, thứ ba và thứ tư được.

GIỚI SƯ DẠY:

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trước đã trao Tam quy tam kết cho các vị, giới thể đã được châu viên. Bây giờ tôi trao giới tướng cho các vị, các vị phải thành tâm chú ý, nghe cho kỹ mà lãnh thọ nhưng phải xét trước và định trước, nếu giới nào có thể giữ được, thì khi tôi hỏi, quý vị nên đáp: “Mô Phật giữ được”, nói cho lớn lên, còn giới nào giữ không được, thì im lặng. phải lượng sức mình mà lãnh thọ mấy giới cũng tốt, chứ không bắt buộc giữ đủ năm giới.

QUÝ VỊ QUỲ THẲNG CHẤP TAY THÀNH TÂM MÀ LÃNH THỌ GIỚI PHÁP

1- Giới thứ nhứt. - Từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sanh, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

2- Giới thứ hai. - Từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

3- Giới thứ ba. - Từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

4- Giới thứ tư. - Từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

5- Giới thứ năm. - Từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

- Tốt lắm, các giới tử đã thọ giới rồi. Vậy từ đây về sau, suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng gìn giữ, thì đời đời qua lại chốn Nhân, Thiên sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này, mà khỏi đọa trong ba đường dữ, khi mạng chung, được sanh về nước Cực Lạc, nếu nhứt tâm niệm Phật.

Quý vị đã thọ Tam quy và Ngũ giới xong rồi, bây giờ quý vị nên đồng đứng dậy lạy tạ Tam Bảo.

Điển lễ xướng:

● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                                     (1 lạy).

   ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. 
                                                              (1 lạy).

   ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang Giáo chủ, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         
(1 lạy).
   Quý vị lạy rồi, nên ngồi xếp bằng xuống nghe Giới sư dạy thêm.GIỚI SƯ DẠY:


(Khuyên tu và học)

   Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị Quy y thọ giới rồi, thì thường phải nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi Ta Bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, liên hoa hóa sanh, sống mãi không phải sanh, già, bịnh, chết nữa.

   Theo lời Phật Thích Ca dạy: Đức Phật A Di Đà đương chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, nếu ai thành tâm chuyên niệm danh hiệu Ngài.

   Vậy mỗi vị phải có một xâu chuỗi (tràng hạt) mỗi ngày đêm niệm nhiều càng tốt. Nên biết: ngọc Ma ni gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong; câu hiệu Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật.

   - Trong kinh có câu: Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhơn. Nghĩa là: Chớ chờ đến già rồi mới niệm Phật, mồ hoang ngoài đồng phần nhiều là người tuổi trẻ. Song đã quy y thọ giới rồi, là phải thực hành theo lời Phật dạy, nguyện trừ bỏ các điều dữ, nguyện tu các việc lành, để trở nên người Phật tử chân chánh.

   Các vị trước kia chưa quy y, thì gọi đàn ông là Thiện nam tử  (người trai tốt), đàn bà thì gọi là Thiện nữ nhơn (người gái tốt). Bây giờ đã quy y rồi, đàn ông thì gọi là Ưu Bà Tắc (cận sự nam) là người nam gần gủi phụng sự Tam Bảo; người đàn bà gọi là Ưu Bà Di (cận sự nữ) là người gái gần gủi phụng sự Tam Bảo.

   Các Phật tử! Từ hôm nay trở đi, quý vị phải tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của Phật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, bòn mót các phúc lành, làm cái nhân tốt, về sau sẽ thành Phật quả.

   Từ đây về sau tránh sự sát sanh, quý vị phải tập ăn chay, cho lòng từ bi tăng trưởng, ăn ít nhất là mỗi tháng hai ngày chay, khi quen rồi, lần lên bốn ngày, hoặc sáu ngày v.v…

Thường ngày ăn uống, nên cử kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thịt trâu, thịt chó v.v… vì các thứ ấy người Phật tử ăn không tốt, sanh con ngu tối, chỉ có hại mà không lợi, nên cố gắng giữ gìn.

Phải thường hay đến chùa lạy Phật sám hối, mỗi tháng hai lần: chiều 14 và 29, nếu tháng thiếu thì 28, hoặc nghe kinh, phải ráng học ít nhất là mười bài Phật Học Phổ Thông về lớp sơ đẳng mới hiểu bổn phận của người Phật tử tại gia mà hành trì.

Khi vào chùa lạy Phật thì đừng mang giày dép vào chánh điện, vì sợ mang đồ dơ bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung kính Phật. Vào chùa phải y phục sạch sẽ và tề chỉnh.

Nếu thuận tiện thì ở nhà nên lập một bàn thờ Phật, để thường ngày chiêm ngưỡng và lạy Phật, tụng kinh, cho tăng trưởng phước lành. Về cách thờ, tụng thế nào cho đúng phép, thì quý vị nên xem trong quyển Phật Học Phổ Thông khóa thứ nhứt.

GIẢNG Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG CỦA PHÁI QUY Y

(Nên đưa cái phái cho giới tử thấy)

   Đây là phái quy y, Phái này không phải là một cái bùa trừ tà ếm quỉ, vậy quý vị không nên mang đeo trong mình. Phái này cũng không phải là một ông thần để ban ơn giáng phước cho quý vị, nên cũng không cần cất kỹ để thờ trên trang.
   Phái này chỉ là một cái bằng chứng ghi lại ngày này, tháng này, quý vị đã cải ác tùng thiện, xả tà quy chánh, quy y theo đạo Phật. Vậy quý vị nên làm cái khuôn kiếng (gương) treo chỗ nào thường ra vào trông thấy.
   Phái này có công năng nhắc nhở quý vị mỗi khi làm những điều sái quấy. Như khi quý vị muốn giết một con gà hay con vật chi để ăn, quý vị thấy cái phái này, nó liền nhắc nhở cho quý vị nhớ rằng: mình đã quy y thọ giới rồi, hứa hẹn trước Tam Bảo, sao còn làm việc tội lỗi thế này, thì quý vị sẽ không dám sát sanh v.v…

(Tùy giảng rộng hẹp)

   Nói tóm lại, cái phái này chỉ có công năng nhắc nhở cho quý vị bỏ các điều ác, làm các điều lành, khi trăm tuổi già, cũng không cần đốt đem theo, vì việc ác nếu quý vị không chừa, thì dù có đem theo một trăm cái cũng vô ích.

   Tôi xin nhắc lại một lần nữa:

1.   Phải gắng bỏ các điều dữ làm các điều lành, siêng năng niệm Phật.
2.   Cố gắng học hỏi giáo lý cao siêu của Phật.
3.   Phải ăn chay mỗi tháng ít nhất là hai ngày.
4.   Nên cử kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thịt trâu, thịt chó v.v…
5.    Treo cái phái này chỗ nào thường ra vào trông thấy.Đến đây quy y thọ giới đã rồi, quý vị nên chấp tay tề chỉnh để hồi hướng.


GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ TỤNG HỒI HƯỚNG


   Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

PHỤC NGUYỆN


   Điển lễ: - Thỉnh chư Tôn lập ban.
   - Tam tự quy y…

(Lễ xong, Thầy Điển lễ xướng):

   - Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ Tổ đường.
   - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

   ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.
   - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban…
   - Cầu giới tử tựu ban…
   - Giới tử thứ đệ tấn ban…

   ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Lạy, đánh khánh như thường, lễ rồi lại xướng):

   - Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

   (Ngồi rồi, đánh khánh, lại xướng rằng):

   - Cầu giới tử tựu ban.
   - Giới tử thứ đệ tấn ban.

   Hồ quy hiệp chưởng, nghiêm thân hướng thượng.

   Tác bạch lễ tạ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch trên Thượng tọa, Đại Đức Tăng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

(Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch, bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới, hôm nay đầy đủ duyên lành, được trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, đã thùy từ lân mẫn, truyền trao Quy Giới cho chúng con được viên mãn: Chúng con thành tâm đê đầu lễ tạ, nguyện suốt đời vâng giữ giới pháp thanh tịnh. Xin trên Thượng tọa, Đại Đức Tăng chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

   (Trên Thượng tọa đáp bảo):

   Các Phật tử bấy lâu có lòng khát vọng được thọ quy giới, hôm nay trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã trao quy giới cho rồi, vậy các Phật tử cố gắng mà giữ gìn cho thanh tịnh, để gây hạnh phúc cho gia đình…

   Vậy các Phật tử lễ chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho

   - A Di Đà Phật.

   Trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã từ bi chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Văn trên đây viết ra để cho giới tử tự bạch).

   Điển lễ xướng:

   Đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long, cung thỉnh chư tôn các các hồi quy bản vị.


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, Thiên Vương, SCC, Yahoo, mavuong
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:22:20 AM »


PHÉP THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

----------

   Ban đầu đến cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định… Khi Giới sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

   Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai, phải đến chùa lễ cầu Giới sư, trước nhờ Thầy Trị sự hướng dẫn. Khi Giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

   Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết, ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên:

   Bạch rằng:

   Nam mô A Di Đà Phật.
   Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

   
(Lễ một lễ, rồi quỳ bạch rằng):

   Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                       (2 lần)

   Bạch Đại đức, chúng con pháp danh là … vì gia duyên còn bận buộc, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới. Xin thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu Đại đức thùy từ lân mẫn, truyền trao giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức.

   
(Giới sư có thể truyền cho, đáp rằng):

   . “Được, như vậy tốt lắm”.

   Muốn nói rộng thì: Các vị còn gia duyên bận buộc chưa xuất gia được, nên nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu Thầy truyền trao trai giới, Đại Đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị lễ Tổ chứng minh cho.

   Giới tử bạch: A Di Đà Phật, trên Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.                           

   (Lễ 3 lễ).

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG

   Thầy Trị sự xướng lễ:

   ● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

   Niệm hương cầu Phật Bồ Tát gia bị. Thầy Trị sự xướng:

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                                                   (1 lạy).

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ v.v…

   ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tây phương Cực lạc v.v…

   - Cung thỉnh chư Giới sư thăng tòa.

   Thầy trị sự bảo: - Cầu giới tử lập ban.      

                                                     (Quay về Phật).
   Liền xướng:

   ● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Phật.                                     (1 lạy).
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                                                      (1 lạy).
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng.   
                                                                                                                                            (1 lạy).
   Hồ quỳ hiệp chưởng.(quì xuống chấp hai tay lại)

GIỚI SƯ CHẤP TAY, CỬ HƯƠNG TÁN:

   Lư hương sạ nhiệt,
   Pháp giới mông huân,
   Chư Phật hải hội tất diêu văn,
   Tùy xứ kiết tường vân,
   Thành ý phương ân,
   Chư Phật hiện toàn thân.

   Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
                                                                     (3 lần).

KỆ TÁN PHÁP

   Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.  (3 lần).

        Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
   Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
   Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
   Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

   Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

            (3 lần).

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ)! Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ: Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã, thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng Vô thượng Bồ Đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành, đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh Giác.

   Đại thặng, Tiểu thặng đều giữ giới pháp; tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, cho nên đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Ma Ni, thể nó tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích, giới này cũng lại như thế.

   Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngằn, cho nên được công đức vượt hơn cõi người, cõi Trời. Có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ.

   Phàm tôi có lời dặn bảo, các vị đều nói theo.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

(Giới tử quỳ thẳng chấp tay thành kính)

   - Đệ tử chúng con pháp danh là… một lòng phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo dũ lòng từ bi lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo, được thọ giới “Bát quan trai”. Xin thương xót cho chúng con.

(Ba lần thỉnh, cả ba lần cúi đầu).

   Giới sư nên bảo giới từ đứng dậy để sám hối.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

   Đệ tử chúng con pháp danh là…

   Chí tâm sám hối.

   Về trước đã tạo các nghiệp ác,    
   Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
   Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
   Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.

(Như thế ba lần sám rồi xướng, lạy).

● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

HỒ QUỲ HIỆP CHƯỞNG

   Giới sư lại bảo rằng:

   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị trước đã sám hối, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh; vậy từ sớm mai (chiều) ngày nay, cho đến sớm mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhơn hạnh xuất gia, sẽ chứng quả giải thoát.

   Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh.

   Tôi bảo các vị đều nói theo tôi.

   Theo phép thọ quy giới, Thầy bảo, giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được; không được tự nói trước, cũng không được đồng giới sư cùng nói.


GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:


   - Đệ tử chúng con pháp danh là…
      Quy y Phật.
      Quy y Pháp.
      Quy y Tăng.
   Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh.

   (Nói như thế 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá. Quy y rồi lại 3 lần kết.

   Giới sư bảo, giới tử nói theo).

   - Đệ tử chúng con pháp danh là…
      Quy y Phật.
      Quy y Pháp.
      Quy y Tăng.

   Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh rồi.

   (Nói như thế 3 lần, ba lần cúi đầu xá, rồi lại trao cho giới tướng).


GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TƯỚNG

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay đã trao Tam quy, tam kiết cho các vị, giới thể được tròn đủ; nay trao giới tướng cho các vị để cho các vị lãnh thọ, gì giữ cẩn thận chớ có sai phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được, thì nên đáp rằng: “Mô Phật giữ được”.


Giới thứ nhứt:

- Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ hai:

- Như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.   

Giới thứ ba:

- Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tư:

- Như chư Phật suốt đời không nói dối. Các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không?
Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ năm:

- Như chư Phật suốt đời không uống rượu. Các vị một ngày một đêm không uống rượu, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ sáu:


- Như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.
Giới thứ bảy:

- Như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe. Các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tám:


- Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.


GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG


   Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay tôi đã trao giới “Bát quan trai” cho các vị xong rồi, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

   Con nay nhờ công đức thọ Bát quan trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đều thành đạo Vô Thượng Chánh chân và tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.


BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ


   Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Trị sự xướng:

● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.
(Lạy rồi cho đứng luôn).


GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG:

   - Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

   - Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

   Trị sự: - Cung thỉnh chư Giới sư hồi nghệ trượng đường.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:25:53 AM »

NGHI LỄ XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI

----

   (Sau khi tu một ngày một đêm xong, cùng đến trước Tổ cho các Phật tử lễ Tổ ba lễ. Tăng chỉ xá Tổ, cùng lên chánh điện, Giới sư niệm hương, Tăng xướng):

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật đà da.                                                                                                                   (1 lạy).

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Đạt ma da.                                                                                                                               (1 lạy).

 ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Tăng già da.                                                                                                              (1 lạy).

(Tăng tụng Đại Bi…   Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)

Tăng ngồi xuống hai bên. Phật tử 1 vị đại diện ra quỳ bạch cầu Tăng xả giới):

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                       
Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con pháp danh là … (nhiều thì kể chừng 3 tên v…) đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới. Xin trên Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.Thượng tọa đáp:

Quý hóa! Các Phật tử đã nguyện tu Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, trên Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh cho, các Phật tử sẽ được công đức vô lượng.

Xin khuyên các Phật tử phát tâm tu Bát quan trai ngày càng tinh tấn hơn lên, để cho được viên mãn quả phúc.


Các giới tử lễ một lễ.

(Kiết toát hồi hướng)
   
Đồng ở trước Phật tụng:

   - Ma ha Bát nhã v.v…
   - Tu trai viên mãn thù thắng hạnh v.v…
   - Tự quy y Phật v.v…
   - Tự quy y Pháp v.v…
   - Tự quy y Tăng v.v…

   Các giới tử ra sau lễ Tổ ba lễ.




Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:43:53 AM »KHOA TIẾT TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT

-----


   Giới Bồ Tát mà cho rằng tại gia đồng thọ, cũng được, nhưng giới thứ ba phải giản biệt và phải là trường trai mới được, vì giới Bồ Tát không có ăn thịt chúng sanh. Xuất gia cũng thế, phải phát Bồ Tát tâm lợi tha, không có tâm vị kỷ.

   Trước khi cầu xin thọ giới, nên thỉnh một Thầy Trị sự hướng dẫn và hiểu rõ các giới tử người biết hiếu thuận bề trên, có lòng từ thương yêu kẻ dưới, mới có thể mỗi việc được thành.

   Đến giờ đăng đàn, trước phải cho sửa hương đăng, trải tòa trong Tăng đường rồi, Thầy Trị sự đánh kiền chùy họp chúng giới tử trong Tăng đường, xướng cho giới tử lễ Giới sư ba lễ. Đợi Giới sư dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ tác bạch cầu xin truyền giới.


   Đoạn thứ nhất. – Thỉnh một vị Giới sư hiện tiền truyền giới và bốn vị chứng minh tại trượng đường.

   Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng ở sau.

   Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức để lòng nghĩ, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
                                                                                                                            (Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch, rằng).
Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      (2 lần).

Bạch Đại đức, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng Bồ Tát giới pháp, hôm nay đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu trên Đại đức bất từ lao quyện, đăng đàn truyền giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức. Cúi xin Đại đức ai mẫn thính thọ.

Đoạn thứ nhì. – Giới sư hứa có thể đăng đàn, đáp rằng: “Được, tốt lắm”.

Giới tử bạch : A Di Đà Phật.

Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.
(Lễ 3 lễ).

- Thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến rồi:

   - Thỉnh chư Tôn lập ban.

   Đứng hướng về Tổ rồi xướng rằng:

● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.


Lễ rồi, lại xướng rằng:-

- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

   (Lập rồi).

   - Thỉnh giới tử tựu ban.

   (Đến rồi xướng).

● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Thỉnh chư tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.

Thầy Trị sự bảo đánh chung cổ, đánh khánh đưa Giới sư lên chùa. Giới sư đứng hướng vào. Bảo giới tử đứng bên căn thứ chùa.

Đoạn thứ ba. – Giới sư niệm hương cầu gia bị.

(Lễ 3 lễ).

Thầy Trị sự xướng: - Chư Giới sư lễ.

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Phật.                                                                                                             (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tôn Pháp.                                                                                                    (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Hiền Thánh Tăng.                                                                                      (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật.                                      (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.                                               (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.
● Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật.                                               (1 lễ).
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.


Thầy Trị sự ra quỳ bên hữu niệm hương, xướng rằng:

      Nhứt chú chiên đàn hương,
      Cử khởi biến thập phương,
      Thỉnh sư đăng bảo tọa,
      Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

   Giới sư thăng tòa rồi, Thầy Trị sự trở về chỗ ngồi kiết tiểu giới (xem số trang nơi mục lục).

   Thượng tọa cử tán:  Lư hương v.v… Khai luật kệ:
      
      Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
      Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
      Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
      Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   (3 lần).

   Đoạn thứ tư.- Nói giới để phát tín tâm.

   Thầy Trị sự đánh khánh 3 tiếng xướng rằng:

   - Cầu giới tử thính các tựu ban.

   Đứng yên rồi, lại xướng rằng:

   ● Đảnh lễ chư Giới sư, tam bái.

   Lễ rồi, lại xướng rằng:

   - Hồ quỳ hiệp chưởng.

   (Nếu có cả nữ thì bảo quỳ ở sau, Giới sư lại bảo rằng):

   Giới sư dạy bảo: Giới tử ! Nên biết, giới nghĩa là gì? – Tiếng Phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, Tàu dịch là Bảo giải thoát. Giới là vị Đạo sư của tam thừa, là con đường tắt vào Niết Bàn. Chư Phật quá khứ nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ Tát nhân lấy giới mà độ sanh. Vị lai, người tu hành, nhờ giới mà được giải thoát. Thiền định trí tuệ, lấy giới mà làm nền tảng. Muôn đức trang nghiêm, giới là căn bản. Cho nên trong Kinh nói rằng: Giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sanh. Giới như vị lương y hay trị tam độc (tham, sân, si). Giới như thuyền bè, có thể độ người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc, để trang nghiêm pháp thân. Các Thiện nam (hay Thiện nữ) nên giữ giới cho thanh tịnh, sẽ được mau ra khỏi vòng sanh tử, sớm lên bờ Giác.

   Song giới pháp có ba thứ :

 1- Giới tại gia, là năm giới và tám giới. 

2- Giới xuất gia, là 10 giới và 250 giới. 

3- Đạo tục thông hành giới, là Bồ Tát Tam tụ tịnh giới. Thế nào gọi là tam tụ tịnh giới ?

   1 -  Nhiếp luật nghi giới  (Không có điều ác nào mà chẳng đoạn).
   2 -  Nhiếp thiện pháp giới  (Không có điều lành nào mà chẳng tu).
   3 -  Nhiếp chúng sanh giới  (Không có chúng sanh nào mà chẳng độ).

   Tịnh giới như thế, chính Như Lai thành Chánh giác, khắp vì đại chúng tuyên nói ra mười giới phẩm Vô tận tạng, trước kết 10 giới trọng của Bồ Tát, là pháp chí đạo, tất cả Bồ Tát cần phải thọ trì.


   Đoạn thứ năm.- Hỏi về giới nạn.

   Giới sư an ủi hỏi rằng:

   Giới tử ! Nếu các vị không có 7 tội chướng nạn, mới được thọ giới. Tôi bây giờ hỏi các vị các vị cứ thật mà đáp.

   An ủi rồi hỏi rằng:

   Các vị có làm thân Phật ra huyết không?

   (Phật đã diệt độ, hiện nay moi khoét tượng Phật, phá tháp, hoại chùa đều là đồng loại về tội ấy). Giải trước rồi hỏi sau.
   Đáp : Mô Phật, không.

   Hỏi :  Các vị có giết cha không?
   Đáp : Mô Phật, không.

   Hỏi :  Các vị có giết mẹ không?
Đáp : Mô Phật, không.

   Hỏi :  Các vị có giết Hòa thượng không?
Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị có giết A xà lê không?
Đáp : Mô Phật, không.

   Hỏi :  Các vị có phá Yết ma Tăng không?
Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị có giết Thánh nhơn không?
Đáp : Mô Phật, không.

Đoạn thứ sáu.- Dạy lễ thỉnh Phật xin giới.

   Giới sư dạy rằng:

   Các giới tử ! Nếu muốn thọ giới cho trong sạch, các vị phải một lòng cung kỉnh, hướng về mười phương Tam Bảo cần cầu tác lễ.

   Dạy rồi, Thầy Trị sự xướng rằng:

   Các giới tử đứng dậy nghe theo tiếng chuông mà lễ.

   ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết chư Phật.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết chư Phật.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết chư Phật.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Tôn Pháp.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Tôn Pháp.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Tôn Pháp.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.
   ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật.                                     
● Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.                                               
● Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.
● Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật.                                               
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.
● Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.

Giới sư nên dạy giới tử hồ quỳ khải thỉnh.

   Các giới tử ! Các vị phải hết lòng thành khải Thích Ca Như Lai làm Hòa thượng; Văn Thù, Di Lặc Bồ tát làm A xà lê; mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học, các vị phải nhứt tâm nói theo mà thỉnh.

   Đệ tử pháp danh là… Nhứt tâm phụng thỉnh Thích Ca Như Lai vì con làm Hòa thượng, con nương theo Hòa thượng được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

   Giới sư lại bảo:

   Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vì con làm Yết ma A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

   Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Di Lặc Bồ Tát, vì con làm Giáo thọ A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

   Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh, Thập phương Như Lai, vì con làm Tôn chứng, con nương theo các đức Như Lai được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

   Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Thập phương đại Bồ Tát, vì con làm bạn lữ đồng học, con nương theo các Bồ Tát được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.
(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Thầy Trị sự bảo giới tử:

● Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, tam bái.

(Hồ quỳ chấp tay, ngưỡng mong chí thành lóng nghe, suy nghĩ tưởng nhớ).

   Đoạn thứ bảy.  - Thay bạch xin giới.

   Giới sư cầm ba nén hương quỳ bạch chư Phật, Bồ Tát, xin thí Tam tụ tịnh giới, Bạch rằng:

   Ngửa xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, trong mười phương ba đời.
   Các giới tử này pháp danh là… nay cầu con là… muốn theo chư Phật, Bồ Tát, xin thọ Tam tụ tịnh giới. Các giới tử này, đối với nghĩa sâu xa huyền diệu của Đại thặng, có thể sanh lòng tin.

   Cầu xin Tam Bảo dủi lòng từ, thí cho giới tử là… Tam tụ tịnh giới Bồ Tát.

   Ba lần khải bạch, mỗi lần cúi đầu xá, trở về chỗ. Thầy Trị sự lại bảo các giới tử rằng:

   Các giới tử ! Tôi nay lại bảo các vị ba lần xin giới Bồ Tát.

   Nên nhún nhường cung kính bạch, Thầy Trị sự nói: Tôi bảo các vị nói theo.

   Chúng con thành tâm cầu xin Đại đức thương xót trao cho chúng con pháp danh là… tất cả tịnh giới Bồ Tát.

(3 lần thỉnh, ba lần cúi đầu).

   Đoạn thứ tám. – An ủi khuyên khen phát tâm.

   Giới sư an ủi bảo rằng:

   Giới tử ! Các vị phải chuyên nhớ một cảnh, trưởng dưỡng tâm cho thanh tịnh, chớ có tưởng cảnh khác. Khởi tâm suy nghĩ như thế này : Tôi nay không bao lâu sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không công đức nào hơn.                         

(Giới sư lại khuyên rằng):

   Giới tử ! Các vị nên biết, muốn thọ giới Bồ Tát, cần phải phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là tâm đại đạo. Thế nào gọi là tâm đại đạo? – Vì trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát phát tâm chẳng hạn cúng dường dâng thờ một đức Phật, cho đến trăm ngàn muôn đức Phật, cốt vì cúng dường dâng thờ tất cả chư Phật, ở mười phương pháp giới, hư không giới, cầu nhất thế trí, thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn, nên phát tâm Bồ Đề. Lại chẳng hạn độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới, cho đến độ thoát tất cả chúng sanh mười phương không lướng pháp giới, hư không giới, cho nên phát Bồ Đề tâm; người phát tâm ấy chính là Bồ Tát, các vị nay có thể phát tâm chưa?

   Giới tử đáp rằng: Mô Phật, đã phát.

   Đáp rồi, Giới sư lại bảo rằng:

   Các giới tử ! Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, phàm có công đức căn lành, không thể biết được cái ngằn mé nó. Vì cớ sao? – Vì Bồ Tát ấy không dứt tất cả chủng tánh như Lai mà phát tâm; vì độ tất cả chúng sanh trong thế giới mà phát tâm. Vì nguyên do phát tâm, mà thường được ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, liền được Vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật trong ba đời, tức là cùng với thể tánh bình đẳng của tất cả chư Phật trong ba đời. Sở nhân vừa phát tâm này, mà được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong ác đạo. Có thể thanh tịnh quốc độ Phật, giữ chủng tánh Phật, ở trong các thế giới, thị hiện làm Phật.

   Đoạn thứ chín. – Chính chỗ hỏi phát tâm.

   Giới sư hỏi rằng:

   Giới tử ! Các vị có phải là Bồ Tát không?
   Giới tử đáp: Mô Phật, phải.
   Giới sư lại bảo:
   Các vị đã nguyện phát tâm Bồ Đề chưa?
   Giới tử đáp: Mô Phật, đã phát tâm rồi.

Đoạn thứ mười. – Gạn hỏi chỗ thọ giới.

Giới tử ! Ngày nay các vị muốn ở chỗ tôi mà thọ tất cả học xứ của các Bồ Tát, thọ tất cả tịnh giới của Bồ Tát. Là nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ đủ; khắp trong mười phương hiện tại tất cả Bồ Tát nay đủ. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ Tát đang học, các vị có thể thọ được không?

 Giới tử đáp: Mô Phật, thọ được.

Đoạn thứ mười một. – Thọ tín tâm bất hoại.

Giới sư bảo rằng:

Giới tử ! Nay nên thọ 4 điều tin không hư hoại, các vị phải chí thành mà lãnh thọ.
Giới sư bảo, giới tử nói theo:
Đệ tử pháp danh là… từ thân này cho đến thân đời vị lai.
Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y chánh pháp giới.

Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá.

Đoạn thứ mười hai. – Sám hối tội trong ba đời.

Thầy Giới sư bảo rằng:

Từ trước đến đây các vị đã thọ bốn lòng tin không hư hoại, nay nên sám hối tội lỗi trong ba đời.
Giới sư bảo, giới tử nói theo:
Đệ tử pháp danh là… Như đời quá khứ, thân, khẩu, ý gây 10 điều tội ác, nguyện tột đời vị lai rốt ráo không cho sanh khởi nữa.
Nói 3 lần, cúi đầu 3 lần, rồi lại bảo rằng:

Giới tử ! Các vị phải dốc lòng cầu ai sám hối.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

   Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
   Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
   Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
   Tất cả nay con xin sám hối.
   Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát.   (Nói 3 lần)

Thầy Trị sự xướng:

● Chí tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.

Đoạn thứ mười ba. – Giới sư khuyên phát nguyện chắc chắn.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử, đã sám hối rồi, ba nghiệp được thanh tịnh, như bình lưu ly trong sạch, trong ngoài sáng chói. Nên ở trong cảnh Khổ, Tập, Diệt, Đạo (Tứ đế), phát Tứ hoằng thệ nguyện.

Khổ đế là sao? – Nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong lục đạo chịu các thứ quả báo. Cõi trời có khổ năm thứ suy tướng hiện; trong loài người thời có 8 khổ giao đốt, Tu La thường ôm lòng giận tranh đấu; Súc sanh thời bị hãi sợ; Ngạ quỷ thời thường bị đói khát; Địa ngục thời có rừng gươm. Như thế là quả khổ của chúng sanh, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát.

Tập đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay chứa nhóm các nhơn phiền não vọng tưởng, mà chiêu cảm vô lượng khổ quá đương lai, xoay lăn trong ba cõi, không có hẹn ra, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát phiền não.

Diệt đế là sao? – Tức là Niết Bàn vắng lặng; Tất cả chúng sanh vì không tin chánh pháp, nên không được Niết Bàn bất sanh bất diệt của Như Lai. Bồ Tát xem thấy thế, cho nên khiến chúng sanh chứng được Niết Bàn rộng lớn của Như Lai.

Đạo đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh vì không biết tu chánh nhơn, cho nên trôi lăn trong sáu đường, không thể tự an ủi được. Bồ Tát xem thấy thế, cho 37 phẩm trợ đạo pháp, không lường pháp môn dạy tu học.
Bốn thệ nguyện rộng lớn như thế, bao gồm tất cả các nguyện. Các vị phải nhứt tâm phát bốn thệ nguyện rộng lớn.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

Con pháp danh là… dốc lòng phát nguyện:

   Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
   Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
   Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
   Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma ha tát.    (3 lần).
(Nói ba lần, cúi đầu ba lần, quỳ xuống chấp tay lóng nghe).

Đoạn thứ mười bốn. – Khải bạch Tam Bảo chứng minh.

Các Phật tử, đã phát nguyện rộng lớn rồi, tôi nay vì các vị mà khải bạch Tam Bảo chứng minh cho các vị thọ giới. Vậy các vị phải nhứt tâm lóng nghe để ý mà nghĩ cho kỹ.

Nên biết rằng, bạch Yết ma lần thứ nhứt rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, do tâm nghiệp lực các vị thảy đều chấn động. Bạch lần thứ hai rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, như mây như lộng che trên đảnh các vị. Bạch lần thứ ba rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới từ đảnh môn các vị lưu vào trong thân tâm, chánh báo đầy đủ, tột đời vị lai hằng làm giống Phật.

Đây là giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu, do chỗ cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý vị mà được, cho nên các vị phải chí thành đê đầu lãnh thọ.

(Người thọ giới quỳ như cũ).

Đoạn thứ mười năm. – Chánh thức bạch Yết ma.

(Giới sư đến trước Phật quán thập phương Tam Bảo, cầm ba nén hương quỳ bạch):

Kính bạch lên chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vô biên thế giới, nay ở trong đây hiện có thanh tịnh Tỳ Kheo pháp danh là… cho đến ba lần cầu xin Giới sư cho con thọ Bồ Tát giới.  - Con vì đó mà tác chứng cho. Cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh ở trong mười phương pháp giới từ bi chứng giám cho thanh tịnh Tỳ Kheo… này được thọ Bồ Tát giới. (Nói ba lần, cúi đầu ba lần, lễ ba lễ, Giới sư trở lại tòa).

Đoạn thứ mười sáu. – Dặn bảo bền giữ giới pháp.

Giới sư bảo: Chư Phật tử !  Từ trước đến đây, cung đối trước chư Phật, Bồ Tát ba lần bạch Yết ma rồi.

Đức Thích Ca Như Lai ở trong Thánh chúng có dặn bảo như thế này: Các đại chúng ở trong thế giới Ta Bà này, cõi nước V.N Tỳ Kheo T.H. theo trí giả H.Q. cầu thọ tịnh giới Bồ Tát, người ấy không Thầy, ta rất thương xót, vì đó mà đứng làm Thầy. Đương khi ấy Như Lai trong mười phương tưởng các vị là con, các đại Bồ Tát, tưởng các vị là em, thảy đều dủi lòng từ bi thương tưởng, khiến cho các vị từ nay khi thọ giới về sau, công đức tăng trưởng, thiện căn không mất, tinh chuyên nghĩ nhớ, bền giữ không phạm, giới thể tròn đủ, cho đến chứng quả Bồ Đề, trọn không lui sụt, thành tựu 32 tướng tốt, 80 món tùy hình hảo. Tất cả chủng trí, thần thông điệu dụng, không lường pháp môn thảy đều đầy đủ, nhẹ đi trong mười phương, rộng độ chúng sanh lòng không mỏi mệt.

Đoạn thứ mười bảy. – Nói mười tướng giới trọng.
Giới sư bảo rằng:

Các giới tử nghe cho kỹ, Bồ Tát có 10 giới Vô tận tạng, nếu có ai phạm, là không phải hạnh Bồ Tát, mất 42 pháp Hiền Thánh, các vị phải lóng nghe mà lãnh thọ:

1.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố sát sanh, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

2.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố trộm cắp, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

3.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố dâm dục, (tại gia cấm hẳn tà dâm) các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

4.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói dối, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

5.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố bán rượu, uống rượu, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

6.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói lỗi của người tại gia và xuất gia, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

7.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố khen mình chê người, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

8.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố xẻn tiếc và mắng nhiếc người, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

9.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố giận hờn, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

10.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố chê bai ngôi Tam Bảo, các vị giữ được không?
Đáp : Mô Phật, giữ được.

Bồ Tát có 58 giới, (10 giới trọng, 48 giới khinh).

Đây đã trao cho các vị 10 giới trọng rồi, còn 48 giới khinh, các vị phải học mới biết mà giữ cho thanh tịnh.

Đoạn thứ mười tám. – Khen ngợi thọ giới được lợi ích.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử ! Đã thọ 10 giới Vô tận tạng rồi, người thọ giới đã qua khỏi tứ ma, vượt ra ba cõi, từ đời này đến đời khác, không mất giới này, nó thường theo người tu hành cho đến thành Phật. Nên biết Bồ Tát đã thọ tịnh giới, đối với tất cả tịnh giới khác, nó rất hơn hết, trên hết, không lường, không ngằn đại công đức tạng theo dõi. Thiện tâm ý lạc thứ nhứt hơn hết phát khởi lên, khắp trừ diệt tất cả ác hạnh của hữu tình, tất cả biệt giải thoát luật nghi giới khác. Đối với luật nghi giới của Bồ Tát đây, trăm phần không kịp một, ngàn phần không kịp một; phần số, phần kế, phần toán, phần dụ, cho đến phần rất ít, cũng không kịp một; nhiếp thọ tất cả công đức lớn, cho nên các vị phải ở trong giới đây mà học, hết lòng cung kính vâng làm.
- Giới tử đáp : Y giáo phụng hành.

Đoạn thứ mười chín. – Lễ tạ vâng làm.

Giới sư bảo rằng:
Các giới tử ! Từ trước đến đây, đã trao giới pháp cho các vị đều được châu viên. Các vị nên mỗi mỗi vui mừng vâng làm, bây giờ quý vị đứng dậy đảnh lễ.

Thầy Trị sự xướng lễ Tam Bảo:
● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                              (Nếu có tấn hương thì ở đoạn này).
Lạy rồi đứng y.Đoạn thứ hai mươi. – Kiết toát hồi hướng.

Giới sư cùng đại chúng, hướng về Tam Bảo tụng hồi hướng: - Ma ha Bát Nhã v.v…
- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…
Giới sư cùng đại chúng đứng dậy đảnh lễ, xướng rằng:
● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật Đà Da Tôn.                                                                                                             (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt Ma Da Tạng.                                                                                                             (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tăng Già Da Chúng.                                                                                                 (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Đạo Tràng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật.                                   (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.                                                      (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát.                                                  (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.                                                            (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.                                                (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.     (1 lạy).
- Tam tự quy y  v.v…


Giải tiểu giới xem mục lục sau:

Lễ xong Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:
- Thỉnh chư Tôn thoái ban, hồi nghệ Tổ đường.
Đánh khánh đưa đến rồi, Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:
● Thỉnh chưTôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.
Lễ rồi, lại xướng rằng;

- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.
   Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng:
   - Giới tử lập ban…
   Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng
   ● Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.


   Lạy mỗi lạy đánh một tiếng khánh, lạy rồi lại xướng rằng:
   - Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ trượng đường.

   Đến rồi, lại xướng rằng:
   - Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.
   - Thỉnh giới tử tựu ban.

   Đến rồi, giới tử bạch lễ tạ. (Có văn bạch xem mục lục sau) lại đánh khánh. Lễ tạ rồi xướng:
   ● Đảnh lễ Đại đức Giới sư Tam bái.
   ● Đảnh lễ hợp đường Đại đức Tăng già, tam bái.
   Lạy rồi, lại xướng rằng:
   - Đàn tràng viên mãn pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn hồi quy bản vị.
   - Giới tử thoái ban.


   


   Đàn Bồ Tát không nên xen lẫn giới tràng Thanh Văn. Là đặt bàn án cao, giữa có tượng Phật Thích Ca, có hương đăng, hoa quả trang nghiêm. Sau án có bàn thấp hơn, có ghế để Giới sư ngồi, bên căn thứ phía hữu.

   Nếu 5 vị, thì ở giữa 1 vị.; nếu 7 vị, thì ở giữa 3 vị.

   Thọ giới Bồ Tát, thỉnh Bổn sư Thích Ca làm Hòa Thượng.; thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm A xà lê; thỉnh mười phương Phật làm tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm thiện hữu đồng học. Nhưng thỉnh có 1 vị  truyền giới, là bậc đáng làm sư phạm, có trí lực truyền trao tịnh giới.

   Trong văn kinh Bồ Tát giới có nói: đốt mình, đốt cánh tay, đốt ngón tay, chính là pháp sư nói ra hạnh khổ này khiến cho đại tâm bền chí, rộng thệ nguyện, lìa ngã chấp, sau mới nói chánh pháp để khai giải, chứ không phải vì thọ giới, đốt cánh, ngón tay để đáp nguyện. Và Phật không có thọ món cúng này, mà khiến cho người đau khổ.

   Sợ người sau muội lý bán danh, bị lầm mà đau khổ và lo sợ, nên lược ghi vào đây để quyết nghi.Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:48:33 AM »

PHÉP LỄ CẦU THẦY TRUYỀN GIỚI

---


   Trước ba tháng, đi cầu thầy truyền giới Sa Di, Tỳ Kheo v.v… (Tùy trường hợp thay đổi danh từ).

   Một vị đứng bạch :

   Nam mô A Di Đà Phật.

   Bạch trên Thượng tọa từ mẫn, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                                                           

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

   Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      (2 lần).

   Bạch trên Thượng tọa, chúng con từ lâu đã có lòng khát ngưỡng giới pháp. Nay chúng con xin đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh Thượng tọa thể lượng từ bi làm thầy truyền giới cho chúng con được trượng thừa công đức.

   (Đợi Thượng tọa, Giới sư đáp) :

   Thượng tọa: Các vị đã có lòng khát ngưỡng giới pháp, thành tâm cần cầu tôi làm Thầy truyền giới, tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các vị lễ Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

   Bạch: A Di Đà Phật.   
                                                                                                 
Trên Thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

------------------

PHÉP BẠCH LỄ TẠ

---

   Sau khi truyền giới xong, một vị giới tử đứng ra đại bạch, còn ra sắp ở sau.
   
   Bạch: Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Giới sư chư Tôn Đại đức Tăng, Giới tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                           

(Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch, rằng).

Nam mô A Di Đà Phật.   

Bạch Giới sư , giới tử chúng con không biết có phúc duyên gì, nay nhờ trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức Tăng, đã thùy từ lân mẫn đăng đàn truyền giao giới pháp cho chúng con, hôm nay giới thể đã được châu viên, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Vậy chúng con xin nguyện suốt đời giữ giới pháp đã lãnh thọ cho được thanh tịnh và chúng con xin đê đầu bái tạ. Xin trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức Tăng,  từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.

(Quỳ chấp tay, đợi Hòa thượng bảo).

Hòa thượng : A Di Đà Phật.   

Các giới tử có một lòng thành tín cần cầu giới pháp, hôm nay đã đủ duyên lành, được thọ giới, giới thể đã được châu viên, các vị ra đầu thành đảnh lễ bái tạ, quý Đại đức Tăng rất hoan hỷ. Vậy có mấy lời khuyên bảo các vị, từ hôm nay trở đi, các vị cố gắng mà giữ giới đã lãnh thọ cho được thanh tịnh. Do nhờ giữ giới mà tâm định, do tâm định mà phát sanh trí tuệ. Cho nên biết rằng, giới là đầu của ba môn học, là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc Thánh nhơn nhờ giữ giới mà chứng Bồ Đề, chư Phật cũng nhờ giữ giới mà thành Chánh Giác. Vậy các vị dù gặp phải nhân duyên mất mạng, vẫn một lòng bền giữ, không được trái phạm.

- Giới tử đáp: A Di Đà Phật. Trên Hòa thượng chư Tôn Đại đức Tăng, đã từ bi huấn thị và chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.                                   

 (Lễ 3 lễ).
 

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:50:36 AM gửi bởi chanhnguyen » Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 03:53:16 PM »


BỒ TÁT GIỚI
Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

Phụ Lục 1 

Danh Sách Bồ Tát Giới Phạn Võng


Ghi chú.- Nhiều vị chú thích nói khi tụng giới không nên tụng tên của mỗi giới. Lý do là vì tên ấy do các vị chú thích đặt ra, và có nhiều tên không gồm hết ý nghĩa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu tụng những tiểu đề cần thiết, trong đó có tên của mỗi giới, thì vẫn hơn. Nhất là khi tụng lược thì câu " còn các giới khác như thường đã tụng" không làm sao bằng cách tụng tên các giới.


10 Giới Nặng


1. Không được tàn sát,
2. Không được trộm cướp,
3. Không được dâm dục,
4. Không được vọng ngữ,
5. Không được buôn rượu,
6. Không được nói xấu đồng đạo,
7. Không được khen mình chê người,
8. Không được tiếc lẫn tài pháp,
9. Không được giận dữ không nguôi,
10. Không được phỉ báng Tam bảo.
 
48 Giới Nhẹ


1. Không được bất kính thầy bạn,
2. Không được uống các thứ rượu,
3. Không được ăn các thứ thịt,
4. Không được ăn đồ cay nồng,
5. Không được không khuyên sám hối,
6. Không được không cầu chánh pháp,
7. Không được không đi nghe pháp,
8. Không được phản đại thừa giới,
9. Không được không giúp bệnh tật,
10. Không được tàng trữ khí cụ,
11. Không được làm kẻ quốc tặc
12. Không được buôn bán tàn nhẫn,
13. Không được phỉ báng không thật,
14. Không được cố ý thiêu đốt,
15. Không được chỉ dạy sai lệch,
16. Không được nói pháp rối loạn
17. Không được ỷ thế ham cầu,
18. Không được mù mờ làm thầy,
19. Không được phỉ báng giữ giới,
20. Không được không cứu phóng sinh,
21. Không được giận dữ báo thù,
22. Không được kiêu ngạo không học,
23. Không được không truyền kinh giới,
24. Không được học các sách khác,
25. Không được lạm dụng gây rối,
26. Không được không đãi khách tăng,
27. Không được thọ thỉnh riêng biệt,
28. Không được thỉnh tăng riêng biệt,
29. Không được sống bằng tà mạng
30. Không được bất kính hảo thời.
31. Không được không cứu không chuộc,
32. Không được tổn hại chúng sinh,
33. Không được tà tâm làm quấy,
34. Không được rời bồ đề tâm,
35. Không được không phát đại nguyện,
36. Không được không phát đại thệ,
37. Không được mạo hiểm tai nạn,
38. Không được ngồi không thứ tự,
39. Không được không làm lợi lạc,
40. Không được chọn lựa truyền giới,
41. Không được vụ lợi làm thầy,
42. Không được thuyết giới ác nhân,
43. Không được cố tâm phạm giới,
44. Không được không trọng kinh luật,
45. Không được không có giáo hóa,
46. Không được thuyết không đúng phép,
47. Không được kềm chế phi lý,
48. Không được phá hoại đạo pháp.
________________________________________
Phụ Lục 2

Phân Loại Bồ Tát Giới Phạn Võng
 
Đối Với Xuất Gia Tại Gia
Ghi chú.- Phụ lục này cốt bổ túc cho tiết 9 của chương 1. Phân loại này, thật ra mới làm tàm tạm, chưa nói chi tiết kỹcàng. Phân loại ghi dấu A B C, không phải biểu thị nặng nhẹ mà chỉ ghi theo nhiều ít.

Một, Phân Loại 10 Giới Nặng


1. Loại A răn cả xuất gia tại gia:
1. Không được tàn sát,
2. Không được trộm cướp,
4. Không được vọng ngữ,
6. Không được nói xấu đồng đạo,
7. Không được khen mình chê người,
8. Không được tiếc lẫn tài pháp,
9. Không được giận dữ không nguôi,
10. Không được phỉ báng Tam bảo.
2. Loại B răn xuất gia nhiều tại gia ít:
3. Không được dâm dục,
3. Loại C răn tại gia:
5. Không được buôn rượu (h) .

Hai, Phân Loại 48 Giới Nhẹ

1. Loại A răn cả xuất gia, tại gia:

2. Không được uống các thứ rượu (a) ,
3. Không được ăn các thứ thịt,
4. Không được ăn đồ cay nồng,
6. Không được không cầu chánh pháp,
7. Không được không đi nghe pháp (b) ,
8. Không được phản đại thừa giới (c) ,
9. Không được không giúp bịnh tật,
13. Không được phỉ báng không thật,
19. Không được phỉ báng giữ giới,
20. Không được không cứu phóng sinh,
22. Không được kiêu ngạo không học,
24. Không được học các sách khác (c) ,
29. Không được sống bằng tà mạng,
30. Không được bất kính hảo thời,
31. Không được không cứu không chuộc,
33. Không được tà tâm làm quấy,
34. Không được rời bồ đề tâm,
38. Không được ngồi không thứ tự,
39. Không được không làm lợi lạc,
44. Không được không trọng kinh luật,

2 Loại B răn xuất gia:

5. Không được không khuyên sám hối,
16. Không được nói pháp rối loạn,
18. Không được mù mờ làm thầy (d) ,
23. Không được không truyền kinh giới,
25. Không được lạm dụng gây rối,
26. Không được không đãi khách tăng (d) ,
27. Không được thọ thỉnh riêng biệt,
36. Không được không phát đại thệ,
37. Không được mạo hiểm tai nạn,
40. Không được chọn lựa truyền giới,
41. Không được vụ lợi làm thầy,
42. Không được thuyết giới ác nhân (d) ,
46. Không được thuyết không đúng phép (d) ,
48. Không được phá hoại đạo pháp.

3. Loại C răn tại gia:


1. Không được bất kính thầy bạn (f) ,
10. Không được tàng trữ khí cụ,
11. Không được làm kẻ quốc tặc,
12. Không được buôn bán tàn nhẫn,
32. Không được tổn hại chúng sinh,
47. Không được kềm chế phi lý,
4. Loại D răn xuất gia nhiều tại gia ít:
15. Không được chỉ dạy sai lệnh,
35. Không được không phát đại nguyện,
43. Không được cố tâm phạm giới,
45. Không được không có giáo hóa.
5. Loại Đ răn tại gia nhiều xuất gia ít:
14. Không được cố ý thiêu đốt (e) ,
17. Không được ỷ thế ham cầu (e) ,
21. Không được giận dữ báo thù,
28. Không được thỉnh tăng riêng biệt (g) .
________________________________________
Chú Thích (a)
Cũng có thể nói răn tại gia nhiều.
 
Chú Thích (b)
Cũng có thề nói răn xuất gia nhiều.
 
Chú Thích (c)
Răn những người chỉ tôn cái gọi là Phật giáo nguyên thỉ đó.
 
Chú Thích (d)
Cũng có răn tại gia.
 
Chú Thích (e)
Coi chừng xuất gia cũng bị răn không ít.
 
Chú Thích (f)
Tại gia còn răn như vậy, huống chi xuất gia.
 
Chú Thích (g)
Ngày nay xuất gia cũng bị răn.
 
Chú Thích (h)

Không lẽ xuất gia mà buôn rượu.
 
*Xem Bồ Tát giới tại gia tại:-

http://hoangthantai.vn/index.php?topic=4214.0


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 04:01:24 PM »


VĂN PHỤC NGUYỆN

(Sau khi truyền giới xong)

---
   Phục nguyện, nhứt thời tuyên dương giới pháp, thượng căn đại ngộ, trung hạ thừa đương, liễu chứng vô sanh Thánh quả, bá vạn trần lao nhứt thời tiềm tiêu ư hải ngoại. Phổ nguyện, chư giới tử giới châu minh tịnh, đạo quả viên thành. Hiện tiền tu chứng vô sanh, một hậu siêu đăng Thánh vị.

   Thứ nguyện, âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tình giữ vô tình, tề thành Phật đạo.

   Nam mô A Di Đà Phật.

----------------------- 

KIẾT HẠ AN CƯ

---

   Vì sao mỗi năm phải kiết hạ an cư?
   
DUYÊN. – Khi bấy giờ Lục quần Tỳ Kheo ở trong tất cả thời đi dạo trong nhân gian, các cư sĩ thấy thế đều chê hiềm nói: “Các ngoại đạo còn biết ba tháng an cư, đến như chim muông còn có hang tổ (ổ) để nghỉ ở, huống là Sa môn Thích tử mà chẳng biết hổ thẹn, tất cả thời (3 mùa) dạo đi trong nhân gian, gặp nước đẩy lên trôi mất y bát, dặm chết cỏ tươi, hại loài trùng kiến”.

- Các Tỳ Kheo nghe, bạch Phật, Phật quở trách, rồi bảo các Tỳ Kheo từ nay trở đi, cho ba tháng kiết hạ an cư, bạch với người  sở y, nói rằng: “Tôi ở chốn này kiết hạ an cư”.

Trong luật Tăng Kỳ nói: Tỳ Kheo không an cư phạm tội “Đọa”. Nếu đi đường chưa đến trụ xứ (chỗ chùa nào định ở an cư) ngày an cư đến (16-04) liền ở bên đường, hoặc gặp xe, nương xe, nên thọ phép an cư (quỳ bạch an cư chùa nào) đến minh tướng (ra gần sáng rõ) đến trụ xứ.

Trong luật Tứ Phận Ni nói: “Ni chẳng tiền an cư, pham tội “Đột kiết la”, tội này cho sám hối. Chẳng hậu an cư, phạm tội “Đọa”. Tỳ Kheo Tăng bị phạm tội “Đột kiết la”.

Không phạm là vì có bận việc Tam Bảo, hoặc trông nom bịnh mọi duyên, nếu không kịp hậu an cư thì không phạm.

Ấn Độ mỗi năm 3 mùa: Xuân, hạ, đông.

Xuân từ 16 tháng 12, Hạ từ 16 tháng 4, Đông từ 16 tháng 8.

Ba tháng an cư thiện tín cung cấp đồ dùng cả một năm.Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2012, 04:04:49 PM »


SẮP ĐẾN NGÀY AN CƯ
---

   Theo lệ thường các Tổ đình, tối ngày 13-4  Đại chúng cầu xin an cư.


   Phép tác bạch. – Chúng đã xếp hàng, vị Thượng tọa ở giữa đại bạch:

   A Di Đà Phật.
   Bạch Hòa thượng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

   Đồng lễ một lễ, đứng dậy rồi quỳ xuống.

   Bạch: A Di Đà Phật.    (2 lần).

   Bạch Hòa thượng nay đến ngày an cư, xin Hòa thượng bố thí về sự an cư pháp như thế nào, chúng con được trượng thừa công đức.
   
   Đây là pháp cầu thỉnh (thuận cho).

   - Hòa thượng; “À phải” ! Phàm là đệ tử của Phật; mỗi năm đến mùa hạ cần phải họp Tăng an cư, y theo như lời Phật dạy, cùng nhau sách tấn sự tu hành, nếu không an cư, phải bị tội. Chư Tăng đã không quên, thì cứ theo lệ thường như pháp mà làm.

   (Hòa thượng bảo rồi).

   - Thượng tọa: A Di Đà Phật, về sự an cư, trên Hòa thượng đã hoan hỷ cho rồi, chúng con xin tác lễ cúng dường.                                                                                                           (Lễ 3 lễ ra).

   Thượng tọa bạch giữa chúng ngày mai (14) sau khi tiểu thực xong, chư Tăng bao sái tôn tượng, phất thức các nơi, phòng xá phá tu v.v… cho sạch sẽ.
   
   Ngày rằm, sau khi chứng trai xong, vị Hòa thượng bạch lên cụ Hòa thượng và họp đường đại chúng rằng:

   “Bạch…  hôm nay các vị hạ tọa đã phất thức phá tu phòng xá rồi, xin chiều hôm nay về khoảng 3 giờ, chúng con xin kích hiệu thỉnh Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tăng lên chùa làm phép hành trù, (chia thẻ). Xin Hòa thượng, Thượng tọa chư Tăng chứng minh cho.

   Tối rằm, họp chúng cử chức sự để làm việc và biên bản danh sách theo thứ lớp tuổi hạ, sắp chỗ ngồi. Niên lạp ít hơn, hay thụ giới sau một giây phút cũng ngồi ở dưới.

   Sau khi Hòa thượng cử chức sự xong, các chức sự ra lễ tạ ngay, vì đã lãnh trách nhiệm trong ba tháng.

   Phép tác bạch như thường lệ.

   Nam mô A Di Đà Phật.

   Bạch trên Thượng tọa, chư Tăng, hôm nay sắp đến ngày an cư, Thượng tọa, chư Tăng cử chức sự để trông coi sự an cư tu tập trong ba tháng. Trên Hòa thượng, chư Tăng đã đặt cho chúng con mỗi nhiệm vụ, chúng con rất hoan hỷ lãnh thọ, nguyện trong ba tháng tận tụy với trách vụ. Xin Thượng tọa, chư Tăng chứng minh…

   (Phép lễ tạ tùy liệu mà bạch).

   Sáng ngày 16, khi tiểu thực xong, chúng đều đắp y sắp hàng trước Tổ đường. Thượng tọa hay Duy Na đại bạch:

   A Di Đà Phật. Bạch Hòa thượng, nay là ngày an cư, ngày trước có cầu trên Hòa thượng đã hứa khả cho rồi, nay chúng con xin kêu lên Hòa thượng từ bi tác pháp cho chúng con an cư.

   - Hòa thượng bảo: Về việc lễ nghi Tăng gia thường sự, nay chúng tề tựu đông đủ, để cùng nhau sách tấn sự tu học. Vậy xin thỉnh chư Tăng lên chùa tác pháp.                (Bạch lễ như trước).

   Đúng 8 giờ rưỡi, theo thường lệ đánh kiền, thỉnh Tăng lên chùa, niệm hương cầu Phật Bồ tát gia bị. Xướng : Pháp vương vô thượng v.v… lễ ba lễ. Lư hương sạ nhiệt v.v… Đại bi v.v… quỳ lễ sám:

   Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối.

   - Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp v.v…
   - Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.
   - Sám hối dĩ, quy mạng lễ A Di Đà Phật cập nhứt thiết Tam Bảo.                     

 (3 lần, 3 lễ).

   (Tản ra hai bên ngồi).

   Trên hai Thượng tọa đối thú an cư xong, chia ra hai nơi (Mỗi Thượng tọa một ghế nhỏ riêng), để chịu chúng lễ bạch cho chóng.Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, Ngoisaobiec
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 04:29:33 PM »

NGHI THỨC THẾ PHÁT

(cạo tóc)

---

   - Trước niệm hương… xướng 3 lễ.
   - Lư hương sạ nhiệt   v.v…
   - Nam mô Đại Bi v.v…
   - Nam mô Thập phương thường trụ v.v…

   (Cho người xin xạo tóc ra sau, ngồi xuống hòa tăng).
   
Thượng tọa hỏi: Tăng họp chưa?

Đáp : Tăng đã họp.
Hỏi :  Hòa hợp không?
Đáp :  Hòa hợp.
Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?
Đáp : Người chưa thọ giớ Cụ Túc đã ra.
Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?
Đáp :  Thế phát Yết ma.

Đại đức Tăng nghe, (A) muốn cầu Tỳ Kheo (P) thế phát, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay cho (A) thế phát, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

   - Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

   (Bạch rồi, lại gọi (A) đến lễ Tăng 3 lễ quỳ bạch):

   Bạch trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, con pháp danh M.P trần duyên đã dứt, trước con có xin Thượng tọa xuất gia. Thượng tọa đã hoan hỷ.

   Nay đủ duyên lành, xin Thượng tọa, chư Đại đức Tăng tác pháp Yết ma thế phát cho con.

   
- Hòa thượng bảo:  “Được” thế phát xuất gia rất là quý báu, công đức rất lớn, xuất gia một ngày, công đức bằng tu tại gia một năm.
Bảo hồ quỳ chấp tay lóng nghe : (Thầy vì khai đạo nói pháp quán đảnh thế phát).

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ngươi từ vô lượng kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được theo Phật xuất gia mà tu hạnh Bồ Đề, song hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sanh. Giới đức huân tu, nước định lóng lặng, Bát Nhã Thánh trí nhơn đây mà phát. Do trí đây chiếu phá chủng tử, vô minh sanh tử vị lai từ đây mà dứt. Tôi nay rưới nước cam lồ trên đảnh môn, khiến cho thân tâm ông được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bèn thành pháp khí.


(Hòa thượng cầm cành hoa nhúng trong chén nước thấm trên mái tóc giới tử xướng):

   
Thiện tai, Thiện nam tử!
   Năng liễu thế vô thường
   Khí tục thú nê hoàn,
   Công đức nan tư nghì.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha tát.                                                               (3 lần).

Hòa thượng lại dạy rằng:

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ! Tóc trên đầu của ngươi, từ kiếp vô thỉ đến nay do sanh tử phiền não kiết tập mà thành, không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ Tăng mới có thể trừ được, tôi nay chỉ vì ngươi mà cạo bỏ cho.

Đáp :  A Di Đà Phật.
Đáp rồi, Hòa thượng lấy dao cạo ba lát trên đảnh, song sau mới bảo người cạo.

Xướng kệ:

   
Hủy hình thủ chí tiết,
   Cát ái từ sở thân,
   Xuất gia hoằng Thánh đạo,
   Thệ độ nhất thiết nhân.
Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma ha tát.                                                                          (3 lần).
Lại đọc kệ:

      Thế trừ tu phát (nữ, ái phát),
      Đương nguyện chúng sanh,
      Viễn ly phiền não,
      Cứu cánh tịch diệt.

   Án tất điện đô mạng đa ra, bát đà da ta bà ha.                                                              (7 lần).

   Lại bảo:

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ! , ngươi nay đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trước mà được tướng đầu tròn, dần dần ra khỏi trần lao, vượt khỏi lưới ái, y Phật mà ở, thường cúng dường Tam Bảo, siêng tu tam nghiệp, làm các việc phúc. Thầy bạn có dạy bảo, không được chống trái; đối với thượng, trung, hạ tọa, tâm thường cung kính, chớ bàn nói việc dở xấu của người; nam, nữ có phân biệt, Tăng, tục có phần, không phải bực Hiền chớ làm bạn, không phải bực Thánh chớ tôn. Như thế là đóng ba đường ác, mở muôn cửa lành, dụng tâm như vậy mới thật là đệ tử của Phật.

Cho người cạo tóc lễ ba lễ, thoái ban.
Cho ra sau cạo tóc xong, lễ cầu thọ Sa Di, nếu có đàn.

Kiết toát hồi hướng:

- Thế phát công đức thù thắng hạnh v.v…
- Tam tự quy y…

Điển lễ
- Thỉnh chư Tôn hồi nghệ trượng đường.
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 04:33:42 PM »


PHÉP CẦU XIN Y CHỈ

---

   Trong bản luật nói: Có Tỳ Kheo mới thọ giới, Hòa thượng mạng chung, không người dạy bảo, nên không giữ oai nghi làm các việc phi pháp. Các Tỳ Kheo bạch Phật, Phật cho lập A xà lê (quý phạm sư), đệ tử thờ A xà lê tưởng như cha: A xà lê xem đệ tử tưởng như con, lần lượt vâng thờ cũng như phép Hòa thượng.  Nên làm lễ ba lễ, quỳ dài chấp tay cầu xin như thế này:
 
   Đại đức một lòng nghĩ, con là (B) nay cầu Đại đức làm Thầy y chỉ, xin Đại đức cho con làm y chỉ, con nương theo Đại đức mà ở. (Như thế ba lần bạch).
   
   Thầy nên bảo rằng: “Khả nhĩ” (được) cho ông y chỉ. Ông chớ có buông lung.
   - Người cầu đáp rằng:  Y giáo phụng hành.


   Bực Thầy làm y chỉ phải là bực đức cao lạp cả có tài trí, Tỳ Kheo 10 tuổi hạ lạp sắp lên, thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, tín tâm có biết hổ thẹn, không lười nhác, không quên mất, không phá Tăng v.v… mới có thể thọ người y chỉ;  hoặc không không như thế, Phật không hứa cho. Tỳ Kheo mới thụ giới, có thể 10 ngày không y chỉ mà ở.

   Trong luật Căn bản Bách nhất Yết ma nói: Ngài Ưu Bà Ly bạch Phật rằng: Thế Tôn nói 5 pháp thành tựu, 5 hạ đã đủ, được lìa y chỉ, dạo đi trong nhân gian: Một là biết tội phạm, hai al2 biết chẳng phạm, ba là biết tội khinh, bốn là biết tội trọng, năm là biết đối với kinh Biệt giải thoát khéo biết phép thông, tắc (Thiện pháp vô sanh là thông; tác pháp sanh diệt là tắc) và hay tụng trì. Nếu có người đủ 4 tuổi hạ, quen tập 5 pháp, được lìa y chỉ không? Phật nói: Chẳng được lấy 5 pháp thành tựu làm định lượng.

Hỏi:  Nếu Tỳ Kheo khéo hiểu biết Tam tạng, chứng hội Tam minh, đã trừ được tam cấu (tam độc) vừa được ba hạ, người ấy cũng cần y chỉ nơi Thầy không?

 Phật nói: Không do nơi chưa được hay đã được, chưa chứng hay đã chứng, chưa ngộ hay đã ngộ mà được lìa y chỉ, song do thuận theo pháp Phật đã chế. Bởi thế cần phải đủ 5 pháp được thành tựu mới được lìa Thầy mà đi.

Lại nói:  Như Thế Tôn nói: Nếu đủ 10 tuổi hạ, 5 pháp thành tựu được lìa y chỉ, cho đến được chứa nuôi Sa Di. Nếu người thọ Cụ Túc giới rồi, tuổi đời được 80, tuổi hạ 60 với kinh Biệt giải thoát từng đọc tụng, mà không rõ nghĩa kinh, đây phải định liệu như thế nào?

Phật nói: Tuy 60 tuổi hạ cũng cần phải y chỉ.

Hỏi:  Nên y chỉ người nào? Phật nói: Nên y chỉ người già. Nếu không có người già, người trẻ cũng được.

Hỏi:  Sự lễ bái đối với Thầy trẻ, phải liệu như thế nào?

Phật nói:  Chỉ trừ lễ bái, còn ra cung giúp, chấp lao phục dịch mỗi mỗi như Sa Di… đều nên làm, người ấy gọi là Tỳ Kheo già mà trẻ (Lão tiểu Tỳ Kheo).

Trong luật Thập Tụng:  Nếu người thọ giới nhiều năm mà không biết pháp của Tỳ Kheo, cần phải suốt đời y chỉ nơi Thầy mà ở, nếu 5, 6 đêm không y chỉ thì không phạm. Nếu có Thấy tốt y chỉ, cho đến một đêm không y chỉ thì phạm tội Đột kiết la.

Trong luật Tăng Kỳ nói:  Nếu Tỳ Kheo không hiểu biết pháp, không hiểu biết luật, không thể tự lập, không thể lập tha được nên suốt đời y chỉ mà ở. Nếu đủ 10 tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thể tự lập, có thể lập tha, Tỳ kheo như thế được thọ người y chỉ.
Trong bộ Căn bản Ni Đà Na nói: Người chưa đủ 5 tuổi hạ đi khất thực, chốn chỗ đến, cần phải y chỉ. Nếu có tâm cầu Thầy y chỉ, được được 5 hôm, nếu không tâm cầu, rời một đêm cũng chẳng được; ở trong Tăng thọ dụng (giường, chiếu…) các thức uống ăn đều không nên thọ.

Trong bộ Căn bản Tạp sự nói: Thầy y chỉ, Thầy dạy học hai Thầy nên cung hầu, ví như cả hai Thầy đều bịnh, có sức thì trong nom hai thầy, nếu không sức thì cùng giúp một Thầy y chỉ. Nếu không Thầy dạy học, tùy chỗ mà được ở, nếu không Thầy y chỉ, không nên nương ở. (Đây là thầy y chỉ cần hơn Thầy dạy học).

Nếu tiền an cư, Thầy y chỉ chết, nên lại tìm vị có đức mà y chỉ. Nếu không có, thì đến chỗ khác tìm Thầy y chỉ mà hậu an cư. Nếu hậu an cư, Thầy y chỉ chết, ở trong khoảng hai tháng (Một tháng trăng sáng là 15 ngày, tháng trời tối là 15 ngày) cùng nhau kiểm soát cẩn thận mà ở, quá hai tháng nên đến chốn khác cầu Thầy y chỉ, không được quá trưởng tịnh tuần thứ hai(quá ngày 15-5).

Trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói:  Thọ y chỉ xong, xin phép 7 ngày ra ngoài giới, đủ 7 ngày trở về đến trong chùa, không mất y chỉ.

Trong luật Ngũ Phận nói:  Không cho y chỉ Tăng bốn phương và y nơi tháp mà ở, y như thế, phạm tội Đột kiết la. Cho y chỉ nơi Thượng tọa và Tỳ Kheo y như pháp, có thể dạy ảo, nếu không thọ y chỉ quá 6 hôm phạm tội Đột kiết la.

Trong Bổn luật nói:  (đệ) Chẳng được chẳng lựa chọn mà thọ y chỉ và (sư) cho y chỉ không nên sai sứ thọ y chỉ, và cho y chỉ. Nếu như Thầy bịnh, hoặc đi trông nom người bịnh, cho Tỳ Kheo mới thọ giới không y chỉ được ở. Nếu người ưa ở chỗ nhàn tịnh vắng lặng, y chỉ chỗ khác, cần ngay trong ngày được qua về.Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 04:38:35 PM »


ĐI BÁI TUẾ

---

   Ngày 16, 17/7 (mãn hạ)  đi chúc khánh tuế quý Sư Cụ.

   Đứng bạch:

   Nam mô A Di Đà Phật.
   Bạch Sư Cụ, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.      (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).
   Nam mô A Di Đà Phật.

   Bạch Sư Cụ, hôm nay tam nguyệt an cư đã viên mãn, ấy là ngày chư Phật hoan hỷ, theo xuất thế gian, thì đã thêm một tuổi phúc, con rất khát ngưỡng công đức Sư Cụ, gia tâm hội hỷ, về đây xin thành tâm bái yết, cầu chúc khánh tuế Sư Cụ. Xin Sư Cụ thùy từ ai nạp cho chúng con được trượng thừa công đức.


   Thượng tọa:
   
   Sư Cụ bảo:  A Di Đà Phật, các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, y theo luật, mỗi năm đến mùa hạ kiết túc an cư, do công lao lễ bái trì tụng tu kỹ trong ba tháng mà được một tuổi hạ (Gọi là hạ lạp) như thế gian cuối năm ngày tết đi chúc mừng ông bà thêm được một tuổi.
   Quý vị  đã không quên lời Phật Tổ chỉ dạy, về đây bái yết, chúc tuế tôi (thầy) tôi cũng xin chúc mừng quý vị  được thêm một tuổi phúc.
   Mỗi năm, nếu giữ được như thế là càng tăng thêm phúc tuệ. Vậy quý vị  lễ Tổ chứng minh cho.

A DI ĐÀ PHẬT


Nam mô A Di Đà Phật.

   Trên Sư Cụ đã thùy từ chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.
                                                                                                                                  (Lễ 3 lễ, lui).Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 04:50:45 PM »


PHỤ LỤC:

NGHI TRUYỀN THỌ THẬP THIỆN


---

- Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Tổ đường.

● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

- Giới tử thoái ban.

   - Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Phật tiền.
   - Cung thỉnh Giới sư niệm hương.

● Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Phật Đà Da.                                                                                                                       (1 lễ).
● Nhất tâm đảnh lễ, Nam môTận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Đạt Ma Da.                                                                                                                                       (1 lễ).
● Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Tăng già da.                                                                                                                        (1 lễ).     

- Cung thỉnh chư Giới Sư thăng tòa.

- Cầu giới tử tựu ban.

- Giới tử thứ đệ tấn ban.

● Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.                                      (1 lễ).

 ● Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự BỔn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền BồTát, Kỳ Viên Hội Thượng Phật BồTát.                                                                                   

(1 lễ).

TÁN LƯ HƯƠNG

   Lư hương sạ nhiệt…
   Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.                                                                   (3 lần).
   Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                                                                         (3 lần).

KHAI LUẬT KỆ

   
Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
   Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
   Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
   Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.                                                                    (3 lần).

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

- Này các Thiện nam và Thiện nữ !

Phật dạy: Muốn lên bờ giác, phải dùng thuyền bố thí làm đầu, muốn công đức tròn đầy, phải phát Bồ đề tâm trước nhất. Muốn thoát khỏi bến mê, phải quyết chí cần cầu tịnh giới.

Giới như chiếc thuyền bè đưa người qua biển khổ. Giới như ngọn đèn sáng lớn, chiếu phá các chỗ tối tăm. Giới là con đường lớn, đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ duy nhất vào cung điện Niết Bàn.

Nếu có chúng sanh nào muốn dứt trừ khổ não, thì phải thọ Tam quy Ngũ giới và vâng giữ mười thiện nghiệp nói rộng về Tam quy Ngũ giới ấy, thì trong đời hiện tại, ba nghiệp được an vui, đến ngày vị lai giống Phật hằng còn.

Mười thiện pháp bao gồm ba tu tịnh giới sau đây:

- Thứ nhất là Nhiếp luật nghi giới, người con Phật phải nguyện bỏ các điều ác.
- Thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, người con Phật phải làm các việc lành.
- Thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới, người con Phật phải ích lợi chúng sanh.

Này các Thiện nam và Thiện nữ ! Các người đã thọ ba pháp quy y và năm điều giới cấm thì phải giữ cho thanh tịnh, đừng để các ác nghiệp của thân miệng ý làm tổn hại cho mình, cho chúng sanh. Nếu có sai phạm thì phát lộ sám hối, không được che giấu. Sau khi sám hối thanh tịnh, các vị phải chí thành hướng về ngôi Tam bảo và nói theo tôi:

- Đệ tử chúng con là…  xin suốt đời Quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng, đức Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác là đấng Thế Tôn của chúng con.                                  (3 lần).

Đây là năm điều giới cấm:

- Thứ nhất không được sát sanh.
- Thứ hai không được trộm cắp.
- Thứ ba không được tà dâm.
- Thứ tư không được nói dối.
- Thứ năm không được uống rượu.


   Các người phải vâng giữ suốt đời chớ nên trái phạm.

   Trong đây các vị đối với ba pháp quy y và năm điều giới cấm có được thanh tịnh không?

   Mô Phật – Thanh tịnh.

   Lành thay ! Lành thay !

   Ba pháp quy y và năm điều giới cấm được thanh tịnh, các vị hãy cung kính hướng về mười phương Tam bảo mà sám hối những tội lỗi sau đây:

   - Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra bao ác nghiệp thuộc về thân: Một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là tà dâm, nay xin chí thành cầu xin sám hối, để cho thân nghiệp được thanh tịnh.
   - Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra bốn ác nghiệp thuộc về miệng: một là nói dối, hai là nói hai lưỡi, ba là nói thêu dệt, bốn là nói thô ác, nay chí thành cầu xin sám hối cho ý nghiệp được thanh tịnh.
   - Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra ba ác nghiệp thuộc về ý: một là tham lam bỏn xẻn, hai là sân hận thù oán, ba là tà kiến cố chấp, nay chí thành cầu xin sám hối cho ý nghiệp được thanh tịnh.

   
   Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
   Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
   Từ thân, miệng, ý mà sinh ra,
   Tất cả con nay xin sám hối.
   Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.           
                                                           
 (3 lần).                                                     

   - Chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo Thế Tôn.                                  (3 lạy).   
                                                 
   - Các Phật tử ! Các vị đã chí thành sám hối những tội lỗi từ vô thỉ đến nay thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã thanh tịnh, nên chư Ni sẽ truyền thọ cho các vị mười pháp thiện nghiệp.

   - Các Phật tử ! Các vị nên biết rằng trong giờ phút này, thiên Long bát bộ và Hộ Pháp thiện Thần đầy khắp hư không, rất vui mừng tán thán rằng: Nơi cảnh giới Ta bà có những người đang tránh xa mười ác nghiệp để bước lên mười thiện nghiệp, đang vượt qua các ác đạo, để đến cảnh giới phước lạc nhơn thiên.

   - Các vị nên biết rằng hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ tát trong mười phương vô tận thế giới đang phóng rất vô lượng ánh sáng, đại trí, đại bi, đại nguyện, vô lượng Ba la mật, vui mừng tán thán rằng: Hiện tại trong cõi Diêm Phù Đề có các Phật tử vừa gieo trồng Bồ đề tâm giới, phát nguyện tu học các hạnh Ba la mật của Bồ tát, sẽ được sanh vào dòng họ của Như Lai. Vậy các vị hày trân trọng mà lãnh thọ.

   - Các Phật tử ! Các vị  hãy nhất tâm thanh tịnh, hướng về mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, trong mười phương vô tận thế giới, nói theo tôi để thọ trì mười điều thiện nghiệp.

   
   *  Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không giết hại chúng sanh, mà còn đem sự sống đến mọi loài. Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không giết hại chúng sanh, mà còn đem sự sống đến muôn loài.

   * Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không trộm cắp, mà còn đem của bố thí cho kẻ khác. Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không trộm cắp, mà còn đem của bố thí cho mọi loài.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tà dâm, mà còn đem tịnh hạnh đến cho mọi người.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tà dâm, mà còn đem tịnh hạnh đến cho mọi người.

*Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói dối, mà còn nói đúng sự thật.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói dối, mà còn nói đúng sự thật.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói hai lưỡi, mà còn nói những lời hòa hợp tương thân.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói hai lưởi, mà còn nói những lời hòa hợp tương thân.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói thêu dệt, mà còn nói lời lợi ích cho mọi người.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói thêu dệt, mà còn nói lời lợi ích cho mọi người.

*Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói lời thô ác, mà còn nói lời dịu dàng từ ái.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói lời thô ác, mà còn nói lời dịu dàng từ ái.

*  Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tham lam bỏn xẻn, mà thực hành bố thí.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tham lam bỏn xẻn, mà còn thực hành bố thí.

*  Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không sân hận, mà còn thực hành từ bi.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không sân hận thù oán, mà còn thực hành tâm hạnh từ bi.

*  Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tà kiến cố chấp, mà còn tu hành chánh kiến, trí huệ.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tà kiến cố chấp, mà còn tu hành chánh kiến trí tuệ.

- Các Phật tử ! Các vị  đã phát nguyện thọ trì và tu tập mười thiện nghiệp, thiện căn công đức từ đây sẽ phát sanh. Bồ đề tâm giới nhơn đây sẽ thành tựu, rộng đều khắp hết tất cả chúng sanh, quảng tu các học xứ của Bồ Tát, viên thành đạo quả Vô thượng Bồ đề.
Vậy các vị hãy siêng năng tinh tấn, cẩn thận đừng có buông lung.


- Giới tử đồng thanh:  Y giáo phụng hành.                                                                        (3 lần).

● Chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo Thế Tôn.                                 (3 lạy).

   - Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

   - Tam tự quy y…


Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 05:12:06 PM »


CÓ CÁC NẠN SỰ DUYÊN
KHÔNG CHO THỌ GIỚI

---

   - Giết cha. Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo giết cha mà muốn xuất gia đầu Phật. Đức Phật không cho người này nhập hàng Tỳ Kheo Phật tử.

   - Giết mẹ.  Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo cố ý giết mẹ, giết rồi nó buồn rầu đau đớn, rất ăn năn. Thoạt nhớ lại muốn xuất gia làm Tỳ Kheo. Liền đến Giáo hội cầu xin – Các trưởng lão gạn hỏi – Chàng ta khai thật và thưa lên ý định của mình. Các Tỳ Kheo lên bạch với Phật.

   - Phật dạy:  Kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử ta trong Giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ ấy.

   - Giết A La Hán. Lúc bấy giờ có các Tỳ Kheo từ bên thành Cầu Tát La (Kosala) đi về ngang ngôi tịnh thất bỏ hoang. Một vị Tỳ Kheo chỉ cái lều cỏ ấy nói: Ở đây, hồi trước có một vị Tỳ Kheo ẩn cư tu đắc quả A La Hán, ông bị bọn cướp giết chết.

   Một người trong mấy vị Tỳ Kheo nói lên: Tôi dư biết, vì khi bấy giờ tôi là một tay trong bọn đó. Mấy Tỳ Kheo nghe, về bạch Phật – Phật liền bảo trục xuất vị Tỳ Kheo ấy, cấm không cho thấu nhận và không truyền giới xuất gia cho những kẻ ám sát bậc La hán (hoặc Đại sư).
   
   - Ám sát Phật. Khi bấy giờ Sư Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) nghịch với Phật và tách ra Giáo hội, ngài Tôn giả Ưu Ba Ly đứng lên giữa Giáo hội cung kính bạch hỏi Phật: Bạch Thế Tôn ! Nếu có kẻ ám sát một đức Phật, có được thâu vào Giáo hội không? – Phật bảo: Không được thâu nhận và có vị Tỳ Kheo nào phạm tội ấy cũng bị trục xuất.

   - Mắc nợ người.  Lúc bấy giờ còn tại thế, có một người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thúc hối, không biết làm sao, bèn lén đưa mình vào chùa xin thọ giới xuất gia, mong cho yên ổn kiếp sống thừa.

   Chẳng may, một hôm đang đi khất thực, chủ nợ bắt gặp chụp lấy. Hai đàng cãi cọ nhau, lối xóm ra khuyên can: chủ nợ nên thả Sư kia đi…

   Các Tỳ Kheo bạch chuyện này lên đức Phật – Phật dạy: Từ nay trở đi không cho thâu vào hàng Tỳ Kheo những kẻ còn mắc nợ ở thế gian.

   - Đầy tớ người. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn ngự qua thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đề của vua Tần Bà Sa La. Vua truyền ra khắp nơi, ai muốn xuất gia thọ pháp để thoát khỏi trầm luân khổ hải, thì vua cho thong thả mà tu hành.
 
   Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ (mọi chung thân) liền đến lạy các Sư xin nhập đạo. Chúng Tăng vui lòng thế phát và mặc ca sa cho. Một hôm vị sư mới này đi khất thực bị chủ nhìn biết và bắt lại.  Sư la lên: “Buông tôi ra”. Thiên hạ tựu đến đông, hỏi thăm tự sự. Người chủ khai rằng: Chú này là đầy tớ của tôi. – Tôi lả Tỳ Kheo mà.

   Mấy người chức việc khuyên người chủ thả đi, đừng thưa kiện mà bị thất, vì có chiếu chỉ của nhà vua khuyến khích tu hành. Người chủ liền thả ra.

   Các Sư bạch chuyện này lên Phật – Ngài truyền ghi vào giới bổn, cấm tự hậu không được thâu vào Giáo hội kẻ tớ của người.

   - Người làm quan. Khi bấy giờ Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ. Ông Đại tướng của vua Ba Tư Nặc đi đến Giáo hội Già lam, xin thọ giới xuất gia, được các Sư thâu nhận vào Giáo hội.

   Về sau, có giặc loạn nổi lên trong nước, vua sai quân đi dẹp giặc, song bị thua. Sai một đạo binh khác cũng thua. Vua bối rối, nhớ lại ông Đại tướng của mình, liền hỏi bá quan – Người ta đáp: Ông ấy đã nhập đạo làm Tỳ Kheo rồi.

   Vua tuy mộ Giáo hội lắm, song kỳ này rất phiền các sư, Phật hay ra, Ngài truyền cho chư Tăng không được thâu vào đạo những quan chức của nhà vua.

----------------

THỈNH TAM GIỚI SƯ
THẤT TÔN CHỨNG SƯ
---

1.   Hòa thượng sư                                                                                   (10 tuổi hạ trở lên).

2.   Yết ma sư                                                                                            (10 tuổi hạ trở lên).

3.   Giáo thọ sư                                                                                          (10 tuổi hạ trở lên).

(Nếu giới tử đông, thỉnh 2 Giáo thọ).

7 vị Tôn chứng sư                                                                                      (5 tuổi hạ trở lên).

Trong 7 vị, vị nào quen việc, thì thỉnh làm Điển lễ.

Trừ ra chỗ biên địa, ít Tăng, mới thỉnh Tam sư Nhị chứng. Thiếu 1 sư, thiếu tuổi hạ, hay giới tử hồ nghi trong 10 Giới sư có 1 vị nào không thanh tịnh thì đàn giới không thành.

- Tam giới sư Ni, phải là 12 tuổi hạ trở lên mới hợp pháp.


   
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Một 01, 2013, 05:16:58 PM »


PHÉP SÁM HỐI
NGÀY 14 LỄ CẦU SÁM HỐI

---

   Sớm mai ngày 14, sau khi tiểu thực xong vị Duy Na đứng dậy bạch:

   Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, theo lệ thường, trước ngày tự tứ có lễ cầu sám hối cho thanh tịnh. Vậy buổi sớm mai các vị hương đăng trải tòa trước điện, coi hương đèn cho đủ.

   Đến buổi chiều, khoảng 2 giờ rưỡi đánh kiền chùy họp Tăng tại trai đường, cùng lên chánh điện tác pháp sám hối. Xin trên Thượng tọa, chư Tăng liễu tri cho.
   
   Khi Tăng họp trai đường đủ rồi, hai vị chấp sự (Chánh na và Phó na). Vị Chánh na đánh khánh đi trước, vị Phó na bưng thủ lư hương đi sau, đến liêu thỉnh rước một vị Đại đức thượng tọa kham năng vì chúng làm sâm ma. Duy na lễ một lễ, quỳ bạch:

   Nam mô… Bạch trên Sư Cụ Thượng tọa, giờ đã đến, chúng con xin đầu thành đảnh lễ khiến thỉnh Sư Cụ Thượng tọa đăng điện đường tác pháp sám hối cho chúng con được trượng thừa công đức.
 
   Sư Cụ Thượng tọa hoan hỷ rồi… lễ một lễ đứng dậy, Chánh na tiếp đánh khánh đi trước, kế Phó na… dẫn vào điện đường, xướng lễ Phật như thường lệ, thỉnh Sư Cụ Thượng tọa thăng tòa.

   (Tòa đặt căn giữa một bên, để cho chư Tăng lễ sám ngay giữa Phật).

   Chúng chia ban mà ngồi. Vị thứ nhứt trong chúng, ra ban lễ một lễ, quỳ dài phát lồ, (xưng tội), nếu mình không phạm nên bạch:

   Bạch Đại đức, con ở trong các tội nặng đều không phạm, còn tất cả oai nghi vi tế, sợ có chỗ lỗi lầm mà không tự hay biết, cầu xin Đại đức từ bi chỉ thị cho, để cho chúng con tiện sám hối.

   (Đợi Sư Cụ Thượng tọa, tùy theo có lỗi, chỉ dạy rồi, lễ ba lễ đứng một bên. Như thế đợi mỗi vị lần lượt tác pháp rồi, lễ tạ ba lễ, về phòng).

   Ngày 15 tự tứ. – Sáng mai tiểu thực xong, 4 vị chức sự (Thượng tọa) đại diện lễ cầu Sư Cụ Thượng tọa làm phép tự tứ xong.

   Thầy Duy na bạch: Bạch Thượng tọa, chư Tăng, đúng 8 giờ con xin kích hiệu, thỉnh Thượng tọa, chư Tăng tề tựu trai đường để lên chùa tác pháp tự tứ.

   Khi đã lên chùa lễ tụng như thường, lễ Phật ba lễ, ngồi hai bên (Ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn thì ngồi trên). Thầy Duy na kiểm kỹ số chúng, bao nhiêu Tỳ Kheo, bao nhiêu Sa Di, bạch:

   Bạch trên Thượng tọa, chư Tăng, con thông kiểm số chúng, Tỳ Kheo có… vị, Sa Di có… vị, xin Thượng tọa, chư Tăng chứng minh cho.
   
   Cụ Thượng tọa bảo: Lẽ theo phép thì phải hành trù (chia thẻ) nhưng bạch như thế là thay cho phép hành trù rồi.
   (Cho Sa Di ra, khi nào Yết ma sai nhơn rồi kêu vào).

   Nên bạch nhị Yết ma sai người có năm đức:

1.   Không yêu riêng ai.
2.   Không giận.
3.   Không sợ (giữa chúng).
4.   Không si mê.
5.   Biết người tự tứ rồi, người chưa tự tứ, thọ tự tứ.


Họp Tăng vấn hòa:
Hỏi :  Tăng họp chưa?
Đáp : Tăng đã họp.
Hỏi :  Hòa hợp không?
Đáp :  Hòa hợp.
Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?
Đáp :  Người chưa thọ giớ Cụ Túc đã ra.
(Nếu không có, liền nên đáp rằng):
- Trong đây không có người chưa thọ Đại giới.

   Hỏi :  Có các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

(Nếu có người thuyết dục, nên đáp rằng):

- Có người đến thuyết dục và thanh tịnh.
Vị thọ dục đứng dậy ra giữa lễ một lễ quỳ bạch:
Bạch Đại đức Tăng, con thọ dục và thanh tịnh Tỳ Kheo (A). Việc Tăng như pháp, con xin gởi dục và thanh tịnh.                                                                                                                  (1 lần).

Đại đức đáp: “Thiện”. Tự nói: “Nhĩ”. Môt lạy, đứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi.
Giữ dục – thọ dục – thuyết dục có giải ở sau.
(Nếu không có người thuyết dục, nên đáp rằng):
- Trong đây không có người thuyết dục và thanh tịnh.

   Hỏi :  Có ai sai Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới tự tứ không?
   Nếu có, thì Duy na đáp rằng:
   - Trong đây có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới tự tứ.
   Duy na ra mời vào. (Pháp Ni bạch cầu tự tứ ở sau). Nếu không thì đáp rằng:
   - Trong đây không có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới và sai người tự tứ.
Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?
Đáp :  Tự tứ yết ma.
(Tiền phương tiện xong).

Tiếp: - Đại đức Tăng nghe, ngày nay Tăng tự tứ, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, hòa hợp tự tứ, bạch như thế, tác bạch có thành không?
- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Hòa hợp Tăng rồi, chúng sai người tự tứ. Nếu chúng chỉ có năm người, thì sai một người, chúng đông thì sai hai ba vị, không được sai bốn, vì đủ số chúng vậy.

Thượng tọa sai:
Xin thỉnh Thượng tọa A thụ tự tứ.

A từ nói:
Ngã bất kham năng. Xin thỉnh Thượng tọa B, Thượng tọa C, hai vị có thể vì Tăng làm người thụ tự tứ không? Đáp:  Dạ được. (Vị nào từ thì thỉnh vị khác).

Phép sai nên bạch như thế này:
Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, bạch như thế.

Liền nên hỏi rằng: Tác bạch có thành không?
- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng:

Đại đức Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng sai  Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.
Liền nên hỏi rằng: Yết ma có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng: Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

Thượng tọa chịu sai, đã vâng mệnh tăng sai, ra quỳ giữa chấp tay bạch:

Đại đức Tăng nghe, ngày nay chúng Tăng tự tứ, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng hòa hợp tự tứ, bạch như thế, tác bạch có thành không.

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

(Bạch xong, đứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ cũ, cho Sa Di vào. Tiếp theo pháp chính tự tứ).

Khi bạch tự tứ, cầu Thượng tọa ở trong ba tháng an cư, goặc có chỗ phạm mà không biết, đối với tội thấy, nghe, nghi, tha hồ để cho tăng bày chỉ lỗi mình, như pháp mà sám hối.

Đoạn này hôm qua cả chúng đã xưng tội sám hối rồi, nên hôm nay văn bạch tự tứ cầu chỉ lỗi, mà Thượng tọa chỉ đáp là: “Thiện” mà không còn chỉ lỗi nữa.Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
Trang: [1] 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.293 seconds với 25 câu truy vấn.