Tháng Năm 06, 2021, 08:55:11 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Thái Thượng Thuyết Lữ Tổ Đẩu Quang Độ Ách Hộ Mệnh Đại Thần Chú  (Đọc 3173 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Tám 15, 2011, 02:41:57 AM »


Thái Thượng Thuyết Lữ Tổ Đẩu Quang
Độ Ách Hộ Mệnh Đại Thần Chú

(KINH SÁM HỐI LỮ TỔ & CẦU AN GIA TRẠCH)

太上說呂祖斗光度厄護命大神咒

開經偈

一靈真性結無為。化化生生惹是非。

自此蕩開千載恨。冤尤無結樂平生。

爾時太上道君。於下元甲子丙寅之歲。正月十五日。在太清仙宮。同諸仙聖眾。講說無極太極至上至 真度人妙法。觀見眾生於閻浮世界。受諸苦惱。晝夜相間。致身墮劫。不肯回心向上。凡遇歲度。自 生阻節。小則營謀不遂。疾病官非。田蠶虛耗。財物破傷。人口不安。盜賊侵害。如此等苦。種種不 詳。大則五瘟來染。八難臨身。刀兵殺傷。毒藥自縊。墜落崖塹。橫喪暴殂。為天雷之所擊誅。為水 火之所溺焚。為凶人之所刺害。為虎狼之所吞噬。為牢獄禁錮而死。為邪鬼侵犯而亡。或少年夭折。

或天數未盡。冤魂牽纏。種種惡報。墮餘地獄。受諸苦楚。轉生畜類。永不復人。皆因浮生不忠不孝 。無義無仁。貪愛物慾。喪滅身寶。肆恣奸詐。自利損人。心如蛇蠍。機謀不了。雖明則漏乎刑誅。

而幽責難逃乎神殛。是以慈悲利益。普示度濟妙法。眾生自宜悔悟。各思己躬所造輕重罪過。急向諸 天諸地。南北星辰三宮四聖之前。至誠首謝。無敢再犯前。愆。於每月朔望及三九之日乃呂祖純陽帝 君。下臨凡間遍尋善惡。申報上帝。定人果報。若有善信男女。當於是日。與每歲本命六度之期。切 須虔誠齋戒。持誦仙經。滌愆謝過。自得安樂。不受諸苦魔障。世人於本命六度。各有所管之神。當 於本命之日虔誠頂禮。獻花酌水。隨時新果。陳設威儀。或誦南北斗經。或課仙典。燃點北斗九皇星 燈。敬持斗光度厄護命大神咒。可救危急。可解諸愆。生則無諸苦惱。沒則不經地獄。徑生天堂。得 大快樂。世人每於九度明暗之期。多生痛楚。甚至性命難全。能於陽九之日。齋沐禮誦仙經。無災不 滅。無福不崇。又何慮明暗九度之災。但宜至心悔過。依期投謝。即有感應如響。無有差失。若有善 男信女。雖懷信心。不能自持。可命證真道士。代表行章。如式修奉。亦可不虛六度之辰。是大神咒 。若人自持一七遍。或二七遍。或三七遍。以至積誦百千萬遍。其功德力莫可稱量。莫可等倫。即說 咒曰。

天地相生。聚氣成形。陰陽既合。奚古奚今。綿綿祖氣。來續我身。肝為魂府。肺乃魄寧。脾孚乎膽 。腎交於心。五臟如命。六腑鹹聽。三百六十骨節。節節光榮。八萬四千毛竅。竅竅通亨。血不瘀積 。脈自周行。惟耳為聰。惟目為明。口司五味。鼻判臭馨。手肢運轉。足脛動輕。靈光覆照。元神齊 欽。星辰朗耀。運度和平。南極北斗。東垣西神。中天星主。紫微帝君。二十八宿。三台七星九曜二 德。太陽太陰。擎羊陀螺。罡星指輪。本命降度。部落神丁。二運三限。正照旁臨。區別分野。統御 人群。發乎萬物。品彙歸根。渾符八卦。演布宮禽。在天成象。在地成形。在人身中。羅列分明。慧 光所照。亨吉利貞。夙生今劫。罪障愆因。平斯道力。洗滌潔清。安敢再犯。上辜帝恩。一切苦難。 悉賴光明。照我身體。臨我心神。性光早見。精邪潛奔。天神擁衛。凶煞遁形。五星如捨。無患無侵 。使我壽命不斷。枯槁更生。化而復育。舊而重新。如彼江河水。汪洋自運輸。如彼天上日。不虧而 恆盈。如彼月中兔。常搗其餌靈。如彼洞中樹。歲歲得長春。洪恩溥博。浸灌滋生。一身通泰。諸願 從心。災祟即滅。福祿來增。凶穢悉蕩。吉曜合併。虛無正氣。私成我真。即父即母。再養我身。降 斯法旨。保命護形。今遵元皇大道科律奉行。急急如律令。

道君說大神咒已。復告諸天聖眾曰。是大神咒。能解一切危厄。能退一切重病。能遠一切惡人。能福 一切魔道。能降一切猛獸。能除一切苦惱。若或有人於每月朔望。及三九之日。敬持呂祖純陽帝君齋 戒。念此大神咒。回心向道。悔過蕩愆。即感帝君化度。善神護身。欲諸險難。即得救解。如斯功 德。無量無邊。諸天諸仙。聞是度人妙法。皆大歡喜。同聲讚歎。作禮而退。

收經讚

一卷琅函為世傳。生民從此樂平安。

九州共得豐登日。萬國雍和福永康。

 

迴向文
願以此誦經功德,真心向冤親債主求懺悔.
迴向於累世歷劫,前世今生,冤親債主,解冤解結。

早日讓冤親債主離苦得樂。
 

*Âm:-

Thái Thượng Thuyết Lữ Tổ Đẩu Quang
Độ Ách Hộ Mệnh Đại Thần Chú

Khai Kinh Kệ

Nhất linh chân tính kết vô vi  .
Hoá hoá sanh  sanh  nặc  thị phi .
Tự thử đãng khai thiên tải hận .
Oan vưu vô kết lạc bình sanh  .

Nhĩ thời Thái Thượng  Đạo Quân . Ư Hạ nguyên Giáp Tý Bính Dần chi tuế . Chính nguyệt thập ngũ nhật . Tại Thái Thanh Tiên Cung . Đồng chư tiên thánh chúng . Giảng thuyết Vô Cực Thái Cực Chí Thượng  Chí  Chân Độ Nhân Diệu Pháp . Quán kiến chúng sinh ư Diêm phù thế giới . Thụ chư khổ não . Trú dạ tương  gian . Trí thân đoạ kiếp . Bất khẳng hồi tâm hướng thượng . Phàm ngộ tuế độ  . Tự  sinh trở tiết . Tiểu tắc doanh mưu bất toại . Tật bệnh quan phi . Điền tàm hư hao . Tài vật phá thương . Nhân khẩu bất an . Đạo tặc xâm hại . Như thử đẳng khổ . Chủng chủng bất  tường . Đại tắc ngũ ôn lai nhiễm . Bát nạn lâm thân . Đao binh sát thương . Độc dược tự ải . Truỵ lạc  nhai trạm . Hoành  táng bạo tồ . Vi  thiên lôi chi sở kích tru . Vi  thuỷ  hoả chi sở nịch phần . Vi  hung nhân chi sở thích  hại . Vi hổ lang chi sở thôn phệ . Vi  lao ngục cấm cố nhi tử . Vi  tà quỷ xâm phạm nhi vong . Hoặc thiếu niên yểu chiết . 

Hoặc thiên số vị tận . Oan hồn khiên triền . Chủng chủng ác báo . Đoạ dư địa ngục . Thụ chư khổ sở . Chuyển sinh súc loại . Vĩnh bất phục nhân . Giai nhân phù sinh bất trung bất hiếu  .vô nghĩa vô nhân . Tham ái vật dục . Táng diệt thân bảo . Tứ thứ  gian trá . Tự lợi tổn nhân . Tâm như xà yết . Cơ  mưu bất liễu . Tuy minh tắc lậu hồ hình tru . 

Nhi u trách  nan  đào hồ thần cức . Thị dĩ từ bi lợi ích . Phổ kỳ  độ  tế diệu pháp . Chúng sinh tự nghi hối ngộ . Các tư kỉ /kỷ cung sở tạo khinh trọng tội quá . Cấp hướng chư  thiên chư địa . Nam bắc tinh thìn tam cung tứ thánh chi tiền . Chí thành thủ tạ . Vô cảm tái phạm tiền . Khiên . Ư mỗi nguyệt sóc vọng cập tam cửu chi nhật nãi lữ tổ thuần dương đế  quân . Hạ lâm phàm gian biên  tầm thiện ác . Thân báo thượng đế . Định nhân quả báo . Nhược hữu thiện tín nam nữ . Đương ư thị nhật . Dữ mỗi tuế bổn mệnh lục độ  chi kỳ . Thiết  tu kiền thành trai giới . Trì tụng tiên kinh . Địch khiên tạ quá . Tự đắc an lạc  . Bất thụ chư khổ ma chướng . Thế nhân ư bản  mệnh lục độ  . Các hữu sở quản chi thần . Đương  ư bản  mệnh chi nhật kiền thành đỉnh  lễ . Hiến hoa chước thuỷ . Tuỳ thời tân quả . Trần thiết uy nghi . Hoặc tụng nam bắc đẩu kinh . Hoặc khoá tiên điển . Nhiên điểm bắc đẩu cửu hoàng  tinh  đăng . Kính trì đẩu quang độ  ách hộ mệnh đại thần chú . Khả  cứu nguy cấp . Khả  giải chư khiên . Sinh tắc vô chư khổ não . Một tắc bất kinh địa ngục . Kính sinh thiên đường . Đắc  đại khoái lạc  . Thế nhân mỗi ư cửu độ  minh ám chi kỳ . Đa sinh thống sở . Thậm chí tính mệnh nan  toàn . Năng ư dương cửu chi nhật . Trai mộc lễ tụng tiên kinh . Vô tai bất  diệt . Vô phúc  bất sùng . Hựu hà lự minh ám cửu độ  chi tai . Đản  nghi chí tâm hối quá . Y kỳ đầu tạ . Tức hữu cảm ứng như hưởng .vô hữu sai thất . Nhược hữu thiện  nam tín nữ . Tuy hoài tín tâm . Bất năng tự trì . Khả  mệnh chứng chân đạo sĩ . Đại biểu hành chương . Như thức tu phụng . Diệc khả c bất hư lục độ  chi thìn . Thị đại thần chú  . Nhược nhân tự trì nhất thất biến . Hoặc nhị thất biến . Hoặc tam thất biến . Dĩ chí tích tụng bách thiên vạn biến . Kỳ công đức lực mạc khả  xưng lượng . Mạc khả  đẳng luân . Tức duyệt thuyết  chú viết . 

Thiên địa tương  sinh . Tụ khí thành hình . Âm dương kí  hợp . Hề cổ hề kim . Miên miên tổ khí . Lai tục ngã thân . Can vi  hồn phủ . Phế nãi phách ninh . Tì phu  hồ đảm  . Thận giao ư tâm . Ngũ tạng như mệnh . Lục phủ hàm thính . Tam bách  lục thập cốt tiết . Tiết tiết quang vinh . Bát vạn tứ thiên mao khiếu . Khiếu khiếu thông hanh . Huyết bất ứ tích  . Mạch tự chu hành . Duy nhĩ vi  thông . Duy mục vi  minh . Khẩu tư  ngũ vị . Tị  phán xú hinh . Thủ chi vận chuyển  . Túc kính động khinh . Linh quang phúc chiếu . Nguyên thần tề  khâm . Tinh thìn lãng diệu . Vận độ  hoà bình . Nam cực bắc đẩu . Đông viên tây thần . Trung  thiên tinh chủ . Tử vi đế quân . Nhị thập bát tú . Tam thai thất tinh cửu diệu nhị  đức . Thái dương thái âm . Kình dương đà loa . Cương tinh chỉ luân . Bản mệnh giáng  độ  . Bộ lạc  thần đinh . Nhị vận tam hạn . Chính chiếu bàng lâm . Khu biệt phân  dã . Thống ngự  nhân quần . Phát hồ vạn vật . Phẩm vị  qui  căn . Hồn phù bát quái . Diễn bố cung cầm . Tại thiên thành tượng . Tại địa thành hình . Tại nhân thân trung  . La liệt phân  minh . Tuệ  quang sở chiếu . Hanh cát lợi trinh . Túc sinh kim kiếp . Tội chướng khiên nhân . Bình tư đạo lực . Tẩy địch khiết thanh . An cảm tái phạm . Thượng cô đế ân . Nhất thiết khổ nạn .  Tất lại quang minh . Chiếu ngã thân thể . Lâm ngã tâm thần . Tính quang tảo kiến . Tinh tà tiềm bôn . Thiên thần ủng vệ . Hung sát độn  hình . Ngũ tinh như xả .vô hoạn vô xâm  . Sử  ngã thọ mệnh bất đoạn  . Khô cảo cánh sinh . Hoá nhi phục dục . Cựu nhi trùng tân . Như bỉ giang hà thuỷ . Uông dương tự vận thâu . Như bỉ thiên thượng nhật . Bất khuy nhi  hằng doanh . Như bỉ nguyệt trung  thố  . Thường đảo kỳ nhĩ linh . Như bỉ động  trung  thụ . Tuế tuế đắc trường  xuân . Hồng ân phổ bác . Tẩm quán tư sinh . Nhất thân thông thái . Chư nguyện  tùng tâm . Tai xuý tức diệt . Phước lộc lai tăng . Hung uế tất đãng . Cát diệu hợp tinh  . Hư vô chính khí . Tư thành ngã chân . Tức phụ tức mẫu . Tái dưỡng ngã thân . Giáng   tư pháp chỉ . Bảo mệnh hộ hình . Kim tuân nguyên hoàng  đại đạo khoa luật phụng hành . Cấp cấp như luật lệnh . 

Đạo Quân thuyết đại thần chú dĩ . Phục cáo chư thiên thánh chúng viết . Thị đại thần chú . Năng giải nhất thiết nguy ách . Năng thoái nhất thiết trọng  bệnh . Năng viễn nhất thiết ác nhân . Năng phước  nhất thiết ma đạo . Năng giáng  nhất thiết mãnh thú . Năng trừ nhất thiết khổ não . Nhược hoặc hữu nhân ư mỗi nguyệt sóc vọng . Cập tam cửu chi nhật . Kính trì Lữ Tổ Thuần Dương Đế Quân trai  giới . Niệm thử đại thần chú . Hồi tâm hướng đạo . Hối quá đãng khiên . Tức cảm đế quân hoá độ  . Thiện thần hộ thân . Dục chư hiểm nạn . Tức đắc cứu giải . Như tư công  đức .vô lượng vô biên . Chư thiên chư tiên . Văn thị độ  nhân diệu pháp . Giai đại hoan hỉ  . Đồng thanh tán thán . Tác lễ nhi thoái  . 

Thu Kinh Tán

Nhất quyển lang hàm vị thế truyền  .
Sanh  dân tùng thử lạc  bình an .
Cửu châu cộng đắc phong đăng nhật .
Vạn quốc ung hoà phước vĩnh khang .

 

Hồi Hướng Văn


Nguyện dĩ thử tụng kinh công đức , chân tâm hướng oan thân  trái chủ cầu sám hối .
Hồi hướng ư luỹ thế lịch kiếp , tiền thế kim sanh  , oan thân trái chủ , giải oan giải kết .
Tảo nhật nhượng oan thân  trái chủ ly khổ đắc lạc  .

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ommani, nguyenthuy, chonhoadong, mavuong, tadamina, anhlam, dailuc, quycoctu, dieunha, Yahoo, phaolon, maitran, lethuytienac
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.058 seconds với 24 câu truy vấn.