Tháng Năm 07, 2021, 02:38:00 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: NGHI THỨC VỚT VONG THEO PG CỔ TRUYỀN VN  (Đọc 10751 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Tư 15, 2009, 12:47:42 PM »

NGHI THỨC VỚT (RƯỚC) VONG VÀ PHỤC HỒN

 (Cho tất cả những vong bị chết ngoài nhà—Theo Nghi thức của PG cổ truyền Việt Nam . Gồm hai nghi thức:- Vớt (rước) vong và Phục hồn—Trở về nhà làm đám tang như lệ thường )

*****
(Ghi chú:  Cách bài trí :  Sắm đủ lễ như :  Hoa quả, hương đèn, trà nước, Bài vị của hương linh. Gồm hai bàn :  Thượng và hạ. Tiền Phật hậu linh. Khi cúng linh phải có cổ bàn. Ðặt bàn thờ thuận tiện nơi rước linh)..

*************

LỄ VỚT (RƯỚC) VONG

Chủ lễ xướng:

          Trai chủ tựu vị,

Tả chức xướng:

          Phần hương cúng dường,

Hữu chức xướng:

          Thượng hương,

Tả chức xướng:

Khởi thân lễ,

Ðồng hòa:

          Tứ bái,

Hữu chức xướng:

Bình thân-- quỳ.

 

Cử tán:

         

Dương chi tịnh thủy,

Biến sái tam thiên,

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên,

Pháp giới quảng tăng diên,

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.  (3 lần)

 

Ðồng tụng:

         

*Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni :

 

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.

Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da.  Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả.

Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Ðát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông.  Ðồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đê lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha.  Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

          Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha.

 

“Án, tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà da, ta bà ha.”.

 

Cử tán:

 

          Chưởng ốc minh châu quang bất muội,

          Thủ trì kim tích nạp thiện duyên,

          Tam đồ ngục nội bố từ vân,

          Ngũ thú ba trung trình cao trạo.

          Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.  (3 lần)

 

Ðồng tụng:

          Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lần)

 

Khai kinh kệ:

 

          Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

          Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

          Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

          Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

 

Cử tán:

          Nhất chú tâm hương tài nhiệt cử,

          Thập phương hiền thánh tất văn tri,

          Thốn thành liêu ngụ thông u hiển,

          Trượng thử nhi tham dĩ giáng trần.

          Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.  (3 lần)

 

Chủ lễ thỉnh:

          Chuyên thân triệu thỉnh :  Cung vọng lai lâm, trai chủ thành tâm cẩn đương triệu thỉnh.

 

Ðồng hòa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 

Chủ lễ thỉnh:

          Nhất tâm phụng thỉnh :  Nam mô Ta bà giáo chủ, Tịnh độ đạo sư, Nam hải tầm thanh, U minh đại thánh, Thiên long bát bộ, Tứ phủ vạn linh, nhất thế thiện thần, thùy từ chứng giám.

 

Tả chức tiếp:

          Duy nguyện :  Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu tình, giáng phú đàn tràng, hương vân phụng thỉnh.

          Kim thời, trai chủ cẩn dĩ phẩm vật lễ cúng chi nghi, cáo vu án tiền ;  chuyên vị :  Bạt tiến chư vong linh kỳ siêu độ sự. Lễ cúng cụ trần, phục vọng hồng từ, mặc thùy giám cách, tỷ hộ chư vong thoát hóa, toàn tộc khương ninh, trường diên phước khánh.

 

Ðồng hòa:

          Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 

Chủ lễ thỉnh:

          Nhất tâm triệu thỉnh :  Thiết hạ truy hồn tam sứ giả, đông tây thủ mạng nhị thần quan, nam nữ cô hồn hoặc độ hà trạm nịch, thủy nạn phiêu linh, hoặc liên táng trùng tang, oan hồn yểu tử, đẳng chư hoạnh hồn.

 

Tả chức tiếp:

          Duy nguyện :  Thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn, thử nhật  (thử dạ)  kim thời, lai lâm pháp hội.

          Chư vong thọ độ, hưởng tiến cao siêu, đồng quy Phật điện, phát quảng đại tâm, tịnh chư nghiệp chướng, đồng đắc siêu thoát tử sanh, tiêu diêu tịnh độ.

 

          (Ghi chú :  Lúc nầy Chủ lễ thực hành nghi thức theo bí pháp (không thấy ghi ở đây--NT) rồi lấy cát tán sa rải chung quanh bốn phía nơi đàn tràng).

 

Ðồng tụng:

 

          Tỳ lô quán đảnh chơn ngôn :

 

          Án, a mộ dà di ma lệ, nhỉ phạ ca ra tăng du đà nễ, bát đầu ma câu ma ra, nhỉ phạ tăng du đà da đà da, tố di ma lệ, tóa phạ ha.  (7 lần)

 

Chủ lễ xướng:

          Tây phương bảo khứ, trần thế hưu lai, ngưỡng nguyện Tam bảo từ tôn tiếp độ hương hồn.

          Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật.

          Chư vong tựu đàn thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, đốn tức tham sân si, tu trì giới định tuệ, oán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân.

          Nam mô Thính kinh văn Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

Ðồng tụng cúng dường:

         

          Nam mô Ða Bảo Như Lai,

          Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

          Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

          Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

          Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

          Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,

          Nam mô A Di Ðà Như Lai.

 

          Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 hoặc 7 biến)

 

          Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.  (3 biến)

 

          Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.  (3 biến)

 

Chủ lễ xướng:

          Cung hiến trà,

Tả chức xướng:

          Trai chủ thành tâm lễ,

Ðồng hòa:

          Nhị bái,

Tả chức xướng:

          Bình thân quỳ.

 

Cử tán trạo:

               

                A Di Ðà Phật,

          Túc hữu vô biên thệ,

          Quảng kiến mê đồ,

          Khổ hải thường phiêu nịch,

          Thùy thủ ân cần,

          Ðặc giá từ hàng tế,

          Phổ tải chúng sanh,

          Ðồng phú liên trì hội.

          Nam mô Liên trì hải hội Phật, Bồ tát.  (3 lần)

 

Ðồng tụng:

          Quy mạng lễ A Di Ðà Phật,

          Ở phương tây thế giới an lành,

          Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

          Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

          Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật.

          Nam mô A Di Ðà Phật.  (108 biến)

          Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.  (3 lần)

          Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.  (3 lần)

          Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.  (3 lần)

          Nam mô Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ Tát.  (3 lần)


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
PHAPLUANBICH
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 15, 2009, 01:14:09 PM gửi bởi nhuocthuy » Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 15, 2009, 12:50:13 PM »

(Lễ vớt vong tiếp theo)

Ðồng tụng:

Sám Ngã Niệm

 

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,

Thất viên minh tánh tác trần lao,

Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,

Di trạng thù hình tao khổ sở,

Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo,

Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,

Phi truy, tước phát loại Sa môn,

Hủy giới, phá trai đa quá hoạn,

Hoại sanh, hại vật vô từ niệm,

Ðạm nhục, san huân dưỡng uế xu,

Chúng nhơn tài vật tứ sâm mãn,

Tà mạng, ác cầu vô yễm túc,

Ðam dâm, thị tửu dũ hoàng mê,

Mạn Phật, khinh Tăng, báng Ðại thừa,

Bội nghĩa vô thân hủy sư trưởng,

Văn quá sức phi dương kỷ đức,

Hoạch tai lạc họa yễm tha năng,

Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh,

Ðấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,

Ác niệm tà tư vô tạm tức,

Kinh phú trạo tán vị thường đình,

Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,

Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ,

Ngoại hiện oai nghi tăng siễm trá,

Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng,

Lại đọa huân tu tứ thùy manh,

Xan tật, tham lam vô úy sỉ,

Dã điền uế bổn tương hà dụng,

Ðại hải phù thi bất cữu đình,

Ký vô nhất niệm khả tư thân,

Tất đọa tam đồ oanh chúng khổ,

Ngưỡng nguyện Bổn sư Vô lượng thọ,

Quán âm, Thế chí, Thánh hiền tăng,

Ðồng triển oai quang phổ chiếu lâm,

Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,

Lục căn, tam mghiệp chúng khiên vưu,

Nhất niệm viên quang tội tánh không,

Ðẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.

 

Ðồng tụng:

          Vãng sanh quyết định chơn ngôn :

 

          Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha.

          A di lị đô bà tì,

          A di lị đá, tất đam bà tì,

          A di lị đá, tì ca lan đế,

          A di lị đá, tì ca lan đá,

          Dà di nị, dà dà na,

          Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.  (3 lần)

 

Chủ lễ xướng:

         

Phục nguyện :

          Ða sanh phụ mẫu, lụy thế oán thân, tùng tư nhập thánh siêu phàm ;  hoạnh tử cô hồn, thủy nạn phiêu linh, tự thử thừa ân giải thoát.

 

Chủ lễ xướng:

          Trai chủ phục vị,

Tả chức xướng:

          Thành tâm lễ tạ,

Ðồng hòa:

          Tứ bái.

 

Ðồng tụng:

          Nam kha nhất mộng đoạn,

          Tây vức cửu liên khai,

          Phiên thân quy tịnh độ,

          Hiệp chưởng lễ Như Lai.

 

 Chủ lễ xướng:

         

Ðại chúng nhất tâm niệm Phật tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.

 

Ðồng hòa:

          Nam mô A Di Ðà Phật.

 

(Hồi chuông mõ)

---------------

Xem tiếp Nghi phục hồn

Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tư 15, 2009, 12:54:14 PM »


LỄ PHỤC HỒN

 

Chủ lễ xướng:

          Tang quyến tựu vị,

Tả chức xướng:

          Lễ nhị bái,

Hữu chức xướng:

          Bình thân quỳ.

 

Cử tán:

          Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,

          Hương linh bất muội diêu văn tri,

          Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì,

          Thử nhật kim thời lai phó hội.

          Hương linh văn triệu, văn triệu thỉnh lai lâm.  (2 lần)

 

Ðồng hòa:

          Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 

Chủ lễ thỉnh:

          Nam mô nhất tâm phụng thỉnh : Ðại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật, tại tây phương, thủ trì liên hoa phóng quang, nguyện thùy hào quang tiếp độ. Phụng vị chánh thỉnh :  ...  chi hương linh.

          Văn kim sơ thân triệu thỉnh, thỉnh đáo linh sàng, thính pháp văn kinh, y vị nhi tọa.

 

Ðồng hòa:

          Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 

Chủ lễ thỉnh:

          Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :  Ðại từ đại bi năng cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tại Phổ Ðà sơn thủ trì dương liễu phóng quang, nguyện thùy hào quang tiếp độ.  Phụng vị chánh thỉnh:   ...  chi hương linh.

          Văn kim tái thân triệu thỉnh, thỉnh đáo linh sàng, thính diệu pháp âm, thọ cam lồ vị. (hay có thể thế câu: - thọ tài hưởng thực).

 

Ðồng hòa:

          Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 

Chủ lễ thỉnh:

          Nhất tâm phụng thỉnh : U minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tại Thiết Vi sơn thủ trì trích trượng phóng quang, nguyện thùy hào quang tiếp độ. Phụng vị chánh thỉnh :  ...   chi hương linh.

          Văn kim tam thân triệu thỉnh, thỉnh đáo linh sàng, thính diệu pháp âm, tiêu diêu tự tại.

 

Ðồng hòa:

          Tam thỉnh hương linh dĩ lai lâm,

          Thọ thực hương hoa phổ cúng dường,

          Y nhiên thỉnh tọa thính kinh văn,

          Diễn kinh văn Bồ tát Ma ha tát.

 

Chủ lễ xướng:

          Cung tiến trà,

Tả chức xướng:

          Lễ nhị bái,

Hữu chức xướng:

          Bình thân quỳ.

 

Thán:

          Cung khai bích lạc tùng thiên xích,

          Triệt đoạn hồng trần thủy nhất khê.

 

Chủ lễ xướng:

          Cung tiến trà,

Tả chức xướng:

          Lễ nhị bái,

Hữu chức xướng:

          Bình thân quỳ,

 

Tả chức xướng điệp:

 

          Âm dương vô nhị lý,

          Sanh tử hữu thù đồ,

          Phục hồn điệp nhất phong,

          Ðối án tiền tuyên đọc.

 

          Tư Minh Siêu Ðộ - Vị Ðiệp Tiến Sự :

          Tư cư Việt nam quốc,  ...  tỉnh,  ...  huyện,  ...  xã,  ...  thôn ; tang gia hiếu quyến hiện trú tại :  ...

          Phụng Phật tu hương hiến cúng phúng kinh Phục hồn chi lễ, kỳ siêu báo đáp thâm ân, sanh thành dưỡng dục độ sự.

          Kim :  ...  (Cô tử là Cha chết, Ai tử là Mẹ chết, Cô Ai tử là cả Cha Mẹ đều chết), hiệp đồng gia nam nữ, tử tôn, hôn tế, nội ngoại đại tiểu chúng đẳng.

          Tức nhật cẩn dĩ hương hoa đăng trà trai bàn thứ phẩm phỉ lễ chi nghi ;  ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ :

          Phụng vị :  ...  (Nam đọc làThần hồn, Nữ đọc là Chánh hồn) chi hương linh.

          Nguyên mạng sanh ư :  ...  niên,  ...  nguyệt,  ...  nhật,  ...  thời (Không biết sanh giờ nào thì cát thời thọ sanh, tức là sanh vào giờ tốt).

          Hưởng thọ trần thế :  ...  tuế. (Bao nhiêu tuổi tính từ ngày mất, đề vào đây. Từ 61 tuổi trở lên thì đề Hưởng thọ, còn dưới 61 tuổi thì đề Hưởng dương).

          Tốt vu :  ...  niên,  ...  nguyệt,  ... nhật,  ...  thời (Cũng như trên, không biết mất giờ nào thì đề Muội bài thọ chung. Tức là mất vào giờ tốt).

          Thiết niệm :

          Sanh ký tử quy lão thiểu nan đào ư hệ mạng,

          Thiên cao địa hậu thăng trầm vị miễn vu hà phương !

          Dục cầu trực vãng tây phương,

          Tu trượng từ hàng chi tế độ.

          Tư lâm : ... (ở đây để là Phục hồn) chi lễ, kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự.

          Phúng tụng Ðại thừa pháp bảo tôn kinh,

Gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú.

          Kim tắc :

Thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ,

          Trượng thử kinh công, chứng niết bàn nhi đăng thượng phẩm.

          Tu chí điệp giả - Hữu điệp tiến :

          Phụng vị Hương linh án tiền doãn nạp.

          Cung vọng :

          Nam mô lạc bang giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật, tác đại chứng minh.

 

          Tuế thứ :  ...  niên,  ...  nguyệt,  ...  nhật,  ...  thời, tiến điệp.

(Lễ phục hồn còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, PHAPLUANBICH
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tư 15, 2009, 12:56:52 PM »

(Lễ phục hồn tiếp theo)

Mật  giáo pháp sự phụng hành :

(Chủ lễ làm những động tác theo bí pháp--Không thấy ghi ở đây--NT)

 

          Sa môn Thích  ...  Hòa thượng (Thượng tọa, Ðại đức)  chứng minh. (Nếu có vị chứng minh, nhưng, nhớ là chỉ xướng  Pháp danh của vị Chứng minh sư, chứ không phải xướng Pháp tự).

 

Chủ lễ xướng:

          Cung tiến trà,

Tả chức xướng:

          Lễ nhị bái,

Hữu chức xướng:

          Thiểu khước (tức là bước lùi về sau một chút, tránh cho vị Chủ sám đứng để cúng linh).

 

Ðồng tụng cúng dường:

 

          Nam mô Ða Bảo Như Lai,

          Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

          Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

          Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

          Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

          Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,

          Nam mô A Di Ðà Như lai.

 

          Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 hay 7 biến)

 

          Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.  (3 biến)

 

          Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.  (3 biến)

 

Tán:

          Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,

          Lượng đẳng tu di vô quá thượng,

          Sắc hương mỹ vị biến linh diên,

          Duy nguyện hương linh giai bảo mãn.

          Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát.  (3 lần)

 

Chủ lễ xướng:

          Ðiểm trà,

Ðồng hòa:

          Gia trì lực Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

Ðồng tụng:

          Thập phương tam thế Phật,

          A Di Ðà đệ nhất,

          Cửu phẩm độ chúng sanh,

          Oai đức không cùng cực,

          Ngã kim vị Hương linh,

          Sám hối tam nghiệp tội,

          Phàm hữu chư phước thiện,

          Chí tâm dụng hồi hướng,

          Nguyện đồng niệm Phật nhơn,

          Cảm ứng tùy thời hiện,

          Lâm chung tây phương cảnh,

          Phân minh tại mục tiền,

          Kiến văn giai tinh tấn,

          Ðồng sanh cực lạc quốc,

          Kiến Phật liễu sanh tử,

          Như Phật độ nhất thế,

          Vô biên phiền não đoạn,

          Vô lượng pháp môn tu,

          Thệ nguyện độ chúng sanh,

          Tổng giai thành Phật đạo.

          Hư không hữu tận,

          Ngã nguyện vô cùng,

          Tình dự vô tình,

          Ðồng viên chủng trí.

 

Tán:

          Tiêu diêu tế độ thuyền,

          Từ tôn quá hải biên,

          Tiếp dẫn Hương linh khổ,

          Ðồng đắc cực lạc thiên.

          Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

Chủ lễ xướng:

          Thượng lai văn điệp đọc dĩ phu tuyên, điệp tại án tiền trượng bằng hỏa hóa.

 

Ðồng tụng:

 

          Vãng Sanh Quyết Ðịnh Chơn Ngôn :

 

          Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha.

          A di lị đô bà tỳ,

          A di lị đá, tất đam bà tỳ,

          A di lị đá, tỳ ca lan đế,

          A di lị đá, tỳ ca lan đá,

          Dà di nị, dà dà na,

          Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.  (3 lần)

 

Chủ lễ xướng:

          Tang quyến tựu vị,

Tả chức xướng:

          Tại linh tiền, hiếu quyến thành tâm lễ tạ,

Hữu chức xướng:

          Nhị bái,

Ðồng hòa:

          Linh tự tại Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Ðà Phật. (3 lần)

 

(Hồi chuông  mõ)

----------------

* Nhược Thủy

(sưu tầm từ tài liệu xưa của PGCT VN)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, PHAPLUANBICH, Ngọc Tú Lệ Phi
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 15, 2009, 01:11:26 PM gửi bởi nhuocthuy » Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
PHAPLUANBICH
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 68

Cảm Ơn
-Gửi: 240
-Nhận: 382Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tư 21, 2009, 09:48:33 AM »

Thưa thầy Nhược thuỷ con muốn biết nghi quĩ này phật tử thông thường tụng được không,bà của con chết cháy do lật xe trên đèo Đà lạt và nghe đâu mấy thầy nói còn vất vưởng,mình tụng kinh này được không thưa thầy?bái kính thầy.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, SCC, Ngọc Tú Lệ Phi
Logged
 
 
 
nhuocthuy
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Tư 23, 2009, 11:21:03 PM »

Tôi nghĩ là nếu đầy đủ lòng thành thì cũng có hiệu nghiệm.
Nếu có bậc cao tăng nào thì nên nhờ vị ấy giúp, hoặc chỉ dạy thêm mật pháp, còn không có thì tự mình làm với tất cả lòng thành thì cũng được thôi. Hữu thành hữu thần, linh bất linh tại ngã mà !
Tôi sẽ cố tìm hiểu thêm, nếu có kết quả gì mới, sẽ thông tin chia sẻ với các bạn.
Thân
NT

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, Ngọc Tú Lệ Phi
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
Ngọc Tú Lệ Phi
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 186

Cảm Ơn
-Gửi: 249
-Nhận: 574Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Tư 25, 2009, 08:32:14 AM »

Đa tạ tiền bối Nhuoc thuy ,nghi quỹ trì tụng này rất công phu và còn nói đến nghi thức cúng dường trai lễ nữa, không đơn giản đọc tụng thông thường.
Cách tốt nhất và nhanh nhất không phải rườm rà là tụng Kinh Bảo Khiếp Ấn Xá Lợi Đà La Ni Kinh , mời huynh Plb tham khảo trong mục Phật gia tổng luận có hay sao đó.
Túc bái.
Logged

Om mani pad me hum Hrid.
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.084 seconds với 25 câu truy vấn.