Tháng Tư 21, 2019, 12:05:29 pm -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 2 3 [4]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã  (Đọc 8478 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Hai 05, 2013, 07:46:46 am »

27- KHÔNG ĐOẠN KHÔNG DIỆT

“Tu-bồ-đề ! Nếu ông nghĩ rằng Như Lai không tu đầy đủ các tướng tịnh hạnh mà được Bồ-đề, thì này Tu-bồ-đề, ông chớ nên nghĩ như vậy. Chớ nghĩ rằng Như Lai không tu đầy đủ các tướng thanh tịnh mà được Bồ-đề.

Tu-bồ-đề ! Nếu ông nghĩ rằng người phát tâm Vô thượng Bồ-đề nói tướng các pháp là diệt mất, thì chớ nghĩ như vậy ! Bởi vì sao ? Vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề không nói tướng các pháp là diệt mất.”


Tu-bồ-đề nghe nói chân thân là lìa tướng, liền cho rằng không tu ba mươi hai tịnh hạnh cũng được Bồ-đề. Phật bảo Tu-bồ-đề chớ nên nói Như Lai không tu ba mươi hai tịnh hạnh cũng được Bồ-đề. Nếu ông nói không tu ba mươi hai tịnh hạnh cũng được Bồ-đề, tức làm dứt mất chủng tính Phật, không có chỗ như vậy.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, nhuocthuy, Yahoo
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Hai 05, 2013, 07:49:02 am »

28- KHÔNG NHẬN, KHÔNG THAM

“Tu-bồ-đề ! Nếu Bồ-tát đem bảy báu đầy khắp thế giới như cát sông Hằng ra bố thí, và lại có người biết tất cả các pháp là vô ngã, thành tựu nhẫn lực, thì công đức vị Bồ-tát sau hơn vị Bồ-tát trước.

Bởi vì sao ? Tu-bồ-đề ! Vì chư Bồ-tát không nhận phúc đức.

Tu-bồ-đề bạch Phật : –Thưa Thế Tôn ! Vì sao Bồ-tát không nhận phúc đức ?

Tu-bồ-đề ! Bồ-tát làm các phúc đức mà không tham đắm nên nói không nhận phúc đức.”


Thấu triệt tất cả pháp, không có tâm năng sở, gọi là nhẫn. Người như vậy được phúc đức hơn phúc đức người bố thí bảy báu ở trước. Bồ-tát làm việc phúc đức không vì mình, vì lợi ích tất cả chúng sinh nên nói không nhận phúc đức.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, nhuocthuy, Yahoo
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Hai 07, 2013, 10:56:35 am »

29- UY NGHI VẮNG LẶNG

”Tu-bồ-đề ! Nếu có ai nói Như Lai nào đến, đi, ngồi, nằm, người đó không hiểu ý nghĩa ta nói.

Bởi vì sao ? Như Lai nghĩa là không từ đâu đến, cũng không đi đâu, mới là Như Lai.”


Như Lai là chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải chẳng đi, chẳng ngồi, chẳng phải chẳng ngồi, chẳng nằm, chẳng phải chẳng nằm. Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng vắng lặng, tức là Như Lai.
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Hai 07, 2013, 11:04:50 am »

30- LÝ TƯỞNG VỀ HỢP NHẤT

“Tu-bồ-đề ! Nếu có thiện nam thiện nữ đem ba ngàn đại thiên thế giới nghiền nát thành vi trần, ý ông nghĩ sao, các vi trần ấy nhiều không ?

–Rất nhiều, thưa Thế Tôn ! Bởi vì sao ? Nếu các vi trần ấy là thật có, Phật đã chẳng nói là các vi trần.

Bởi vì sao ? Phật nói các vi trần, tức chẳng phải vi trần, đó mới là vi trần.”


Phật nói ba ngàn đại thiên thế giới để ví dụ cho tính của tất cả chúng sinh như số vi trần trong ba ngàn thế giới. Vi trần vọng niệm trên tính của tất cả chúng sinh, tức chẳng phải vi trần. Nghe kinh pháp hiểu ngộ đạo lý, trí tuệ giác ngộ thường chiếu soi, thẳng đến Bồ-đề mỗi niệm không dừng trụ, thường ở trong thanh tịnh. Như thế là vi trần thanh tịnh, gọi là các vi trần.

“ –Thưa Thế Tôn ! Ba ngàn đại thiên thế giới Như Lai nói, tức chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới.”

Nói ba ngàn là ước về lý mà nói, tức là vọng niệm tham sân si mỗi thứ đều đủ ba ngàn. Tâm là gốc của thiện ác, có thể là phàm, cũng có thể trở thành thánh. Động tĩnh của tâm không thể lường được, rộng lớn vô biên, nên gọi đại thiên thế giới.

“Bởi vì sao ? Nếu thế giới là thật có, đó là tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng hợp nhất, tức chẳng phải tướng hợp nhất, đó gọi là tướng hợp nhất.”

Trong tâm sáng rõ, không gì hơn hai pháp từ bi và trí tuệ. Do hai pháp này được Bồ-đề. Nói tướng hợp nhất, là tâm còn sở đắc. Tức chẳng phải tướng hợp nhất, là tâm không có sở đắc. Đó là tướng hợp nhất. Tướng hợp nhất , là không được lấy giả danh mà luận bàn thật tướng.

“Tu-bồ-đề ! Tướng hợp nhất, là chân lý không thể dùng ngôn ngữ giảng nói, mà kẻ phàm phu thì tham đắm vào sự tướng.”

Thành tựu Phật quả Bồ-đề do hai pháp từ bi và trí tuệ. Đây là chân lý không thể nói hết, vi diệu không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng phàm phu tham đắm vào văn tự, sự tướng, không tu hai pháp từ bi trí tuệ. Nếu
không thực hành hai pháp này mà cầu Vô thượng Bồ-đề, làm sao đạt được ?
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Hai 07, 2013, 11:05:11 am »

31- TRI KIẾN KHÔNG SINH

“Tu-bồ-đề ! Nếu có ai bảo rằng Phật nói ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến, Tu-bồ-đề ! Ý ông nghĩ sao, người ấy có hiểu nghĩa ta nói không ?

–Không, thưa Thế Tôn ! Người ấy không hiểu ý nghĩa Như Lai nói.

Bởi vì sao ? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, thế gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh, kiến thọ giả kiến.”


Như Lai nói kinh này là để khiến chúng sinh tự giác ngộ trí tuệ Bát-nhã, tự tu hành quả Bồ-đề. Phàm phu không hiểu ý Phật liền cho rằng Như Lai nói có ngã kiến, nhân kiến v.v…, không biết Như Lai nói pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa vô tướng vô vi. Cái ngã kiến, nhân kiến, v.v…Như Lai nói, không như cái ngã kiến, nhân kiến v.v…của phàm phu nói. Như Lai nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đó là tri kiến về chân ngã. Nói tất cả chúng sinh có trí tuệ vô lậu, tính vốn đầy đủ, đó là tri kiến về nhân. Nói tất cả chúng sinh vốn tự không phiền não, đó là tri kiến về chúng sinh. Nói tất cả chúng sinh, tính vốn không sinh không diệt, đó là tri kiến về thọ giả.

“Tu-bồ-đề! Người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, đối với các pháp phải biết như vậy, thấy như vậy, tin hiểu như vậy, mà không sinh pháp tướng.

Tu-bồ-đề ! Như Lai nói pháp tướng, tức chẳng phải pháp tướng, đó là pháp tướng.”

Người phát tâm Bồ-đề phải thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, phải thấy tất cả chúng sinh vốn tự đầy đủ giống trí vô lậu, phải tin rằng tất cả chúng sinh tự tính vốn không sinh diệt. Tuy thực hành tất cả trí tuệ phương tiện lợi ích chúng sinh mà không có tâm phân biệt năng sở. Miệng nói pháp vô tướng mà tâm có năng sở, tức chẳng phải pháp tướng. Miệng nói pháp vô tướng, tâm thực hành hạnh vô tướng, mà tâm năng sở diệt, đó là pháp tướng.
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
 
123456789
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 233

Cảm Ơn
-Gửi: 303
-Nhận: 981


chanhphap_truthe
Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Hai 07, 2013, 11:08:23 am »

32- ỨNG HÓA CHẲNG PHẢI CHÂN THẬT

“Tu-bồ-đề ! Nếu có người đem bảy báu đầy cả vô lượng vô số thế giới ra bố thí, và nếu có thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ-đề thụ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giảng nói, dù chỉ bốn câu kệ, phúc của người này hơn người trước.

Sao gọi là vì người diễn nói ? Là diễn nói mà không chấp tướng, y nhiên vững vàng chẳng chút động tâm.”


Phúc bố thí bảy báu tuy nhiều, nhưng không bằng người phát tâm Bồ-đề thụ trì bốn câu kinh này và vì người giảng nói. Phúc này hơn phúc bố thí kia trăm ngàn vạn ức, không thể ví dụ. Khéo léo dùng phương tiện thuyết pháp, quán sát căn cơ, ứng theo tâm lượng tùy trường hợp, đó gọi là vì người diễn nói. Với người nghe pháp, có rất nhiều đối tượng khác nhau, không nên đem tâm phân biệt, chỉ cần hiểu rõ cái tâm y nhiên vắng lặng, tâm không sở đắc, tâm không hơn thua, tâm không trông mong điều gì, tâm không sinh diệt, đó gọi là y nhiên bất động.

“Bởi vì sao ? Vì tất cả pháp hữu vi, như giấc mộng, như ảo hóa, như bọt nước, như bóng hình, như sương mai, như điện chớp. Phải có cái nhìn như vậy.”

Mộng là cái thân dối giả, huyễn là vọng niệm, bọt nước là phiền não, bóng hình là nghiệp chướng. Các nghiệp trên đây là pháp hữu vi. Chân thật thì lìa bỏ danh nghĩa hình thức. Giác ngộ thì không còn các nghiệp.

“Phật nói kinh này xong, trưởng lão Tu-bồ-đề cùng các Tì-kheo, Tì-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tất cả trời, người, A-tu-la trong thế gian được nghe những điều Phật nói đều rất vui mừng tin tưởng, lĩnh thụ phụng hành.”


HẾT
Logged

[url]http://tamlinh.tk/[/url]
Chư phật giác ngộ từ bi, con nay xin nguyện qui y suốt đời.
Con xin qui y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y thiên thần quỉ vật.
Con xin y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y ngoại đạo tà giáo.
Con xin qui y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không qui y tổn hữu ác
 
 
Trang: 1 2 3 [4]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.384 seconds với 26 câu truy vấn.